Zie Diensten-ABC

Arbowetgeving, arboreglement en arbocatalogus

VSNU Arbocatalogus

Op deze pagina is onder andere informatie te vinden over de arbowetgeving.

De arbowet geeft brancheorganisaties de vrijheid om op brancheniveau een arbocatalogus samen te stellen. Daarin zijn instrumenten, methoden en oplossingen beschreven voor de belangrijkste werkgerelateerde gezondheidsrisico's in de branche. Door zelf een arbocatalogus op te stellen hebben werkgevers en werknemers meer invloed op het handhavingsbeleid van de arbeidsinspectie. De VSNU, vereniging van alle veertien Nederlandse universiteiten, en de werknemersorganisaties zijn vanaf 2007 bezig met een universitaire arbocatalogus. Deze bestaat uit negen deelcatalogi:

 • Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)
 • Klachten van Arm, Nek en Schouder (KANS)
 • Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
 • Gevaarlijke stoffen
 • Bedrijfshulpverlening (BHV)
 • Voorlichting, Onderricht & Toezicht (VO&T)
 • Proefdierallergie

De arbocatalogus is te vinden op de website van de VSNU.

Arbowetgeving

Sinds in 1994 de vernieuwde Arbowet van kracht werd, staan veiligheid, gezondheid en welzijn tijdens het werk sterk in de belangstelling. Hierdoor zijn alle werkgevers, en dus ook de Universiteit Twente, verplicht de risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden in kaart te brengen en te beoordelen. Op basis van deze inventarisatie moeten vervolgens plannen worden ontwikkeld om de geconstateerde risico’s aan te pakken.

De wetgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden is voornamelijk in één wet (Arbowet), één besluit (Arbobesluit) en één zogenaamde ministeriële regeling (Arbeidsomstandighedenregeling) terug te vinden. Allereerst de Arbowet, welke als het ware de kapstok vormt waaraan de overige regelgeving is opgehangen (raamwet). In de Arbowet zijn onder andere bepalingen te vinden betreffende:

 • algemene verplichtingen van de werkgever;
 • algemene verplichtingen van de medewerker;
 • overlegverplichtingen (o.a. met de Medewerkersvertegenwoordiging);
 • verplichtingen m.b.t. deskundigen (bijv. relatie met een Arbodienst);
 • wettelijke mogelijkheden van de Arbeidsinspectie.

Concretere voorschriften zijn opgenomen in het Arbobesluit, een zogenaamd uitvoeringsbesluit. Dit Arbobesluit heeft de status van een Algemene Maatregel van Bestuur. De voormalige ministeriële regelingen zijn samengevoegd tot de Arbeidsomstandighedenregeling.

Naast de bepalingen van de Arbowet, het Arbobesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling zijn er beleidsregels ontwikkeld. Deze beleidsregels zijn richtinggevend en geven aan op welke wijze de wettelijke voorschriften kunnen worden geïnterpreteerd.

De arbowetgeving heeft gevolgen voor de Universiteit Twente als werkgever, maar ook voor jou als medewerker.

Het Arbo en milieu regelement is hieronder te vinden (PDF).

ARBOWET EN WERKGEVER

De Arbowet verplicht werkgevers een arbeidsomstandighedenbeleid te voeren. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:

 • Zorg op maat: maatregelen moeten zijn afgestemd op de aanwezige risico’s voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de medewerkers;
 • Samenwerking: werkgever en medewerkers moeten samen werken aan het verbeteren van arbeidsomstandigheden;
 • Systematische aanpak: er dient sprake te zijn van een gestructureerde aanpak waarin het voorkómen van problemen een belangrijke plaats krijgt.

Binnen de Universiteit Twente is, onder aansturing van de dienst HR een systematische aanpak ontwikkeld in het kader van de arbozorg.

De risico’s voor veiligheid, gezondheid en welzijn verschillen per onderdeel van de Universiteit Twente. Daarom krijgt een belangrijk deel van de arbozorg bij de universiteit vorm binnen de afzonderlijke eenheden. Hiertoe is de verantwoordelijkheid met betrekking tot arbo- en milieuzorg gemandateerd aan de decanen van de faculteiten en directeuren van diensten. Binnen iedere faculteit of dienst is in dit kader tevens een decentrale arbo- en milieucoördinator aangesteld. Het College van Bestuur is uiteindelijk eindverantwoordelijke voor arbo en milieu.

De basis voor de systematische aanpak (arbozorgsysteem) is het in kaart brengen van de belangrijkste risico’s. Hiertoe is bij alle eenheden een zogenaamde Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Naar aanleiding van deze RI&E worden de noodzakelijke maatregelen op eenheids- en universitair niveau op korte dan wel langere termijn gepland en uitgevoerd.

ARBOWET EN MEDEWERKER

Bij het scheppen van optimale arbeidsomstandigheden is de betrokkenheid van de medewerkers uiteraard van groot belang. Overleg tussen werkgever en de medewerkers is hierbij dan ook essentieel. Ook hebben medewerkers hun eigen verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden en kunnen zij wettelijk op nalatigheid worden aangesproken.

Op hoofdlijnen kunnen de verantwoordelijkheden van de medewerker als volgt geformuleerd worden:

 • de plicht machines, gevaarlijke stoffen, hulpmiddelen etc. op een juiste en dus veilige wijze te gebruiken;
 • de plicht mee te werken aan voorlichting of onderricht;
 • de plicht aangebrachte veiligheidsvoorzieningen op de juiste wijze te gebruiken;
 • de plicht noodzakelijke en ter beschikking gestelde (persoonlijke) beschermingsmiddelen op een juiste wijze te gebruiken;
 • de plicht onveilige en ongezonde werksituaties onmiddellijk te melden aan de direct leidinggevende.

Daarbij heb jij als medewerker uiteraard recht op een zo veilig en gezond mogelijke arbeidsomstandigheden, recht op de noodzakelijk voorlichting en informatie, recht op de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen en recht op overleg over veiligheids- en gezondheidszaken.

Voor vragen over je arbeidsomstandigheden kun je in eerste instantie altijd terecht bij je leidinggevende en de VGM-coördinator van je faculteit of dienst. Daarnaast heb je als UT-werknemer vrije toegang tot het arbeidsomstandighedenspreekuur (AOS) van de bedrijfsarts van Arbo Unie (de arbodienst van de UT).

Indien je vermoedt dat je gezondheidsklachten mogelijk verband houden met het werk kun je altijd het AOS bezoeken. Het kan dan zowel gaan over vragen over de risico's of effecten van het werk op de gezondheid, als vragen of problemen met de gezondheid die effect hebben op het (uitvoeren van) werk. Het AOS is vertrouwelijk en de UT wordt hierover alleen met jouw toestemming geïnformeerd.

Het AOS speelt een belangrijke rol in het preventieve zorgtraject en past goed in de ontwikkeling bij de UT om gezondheidsklachten te voorkomen in plaats van curatief te behandelen.

Via 088-2726312 kan een afspraak worden gemaakt voor het AOS.