Verhuisplicht

Als je bij de UT in dienst treedt, heb je in principe geen verhuisplicht. De faculteit of dienst kan alleen een verhuisplicht opleggen als het voor de uitoefening van de functie noodzakelijk is dat je naar de standplaats verhuist. De standplaats is het gebied binnen een straal van 30 kilometer rond je reguliere werkplek. Legt de faculteit of dienst jou een verhuisplicht op? Dan moet je alles doen wat redelijkerwijs van jou verwacht kan worden om zo spoedig mogelijk te verhuizen. Als je voldoende inspanningen levert, dan heb je in afwachting van de verhuizing recht op een tegemoetkoming in de kosten van huisvesting buiten de woonplaats.

Tegemoetkoming in de verhuiskosten

Je komt in aanmerking voor een tegemoetkoming in de verhuiskosten als je voldoet aan alle onderstaande voorwaarden:

  • Je woont op het moment van aanstelling buiten de standplaats.
  • Je hebt een dienstverband met de UT voor minimaal twee jaar of het staat vast dat jouw dienstverband twee jaar of langer zal duren.
  • Je verhuist binnen twee jaar na indiensttreding naar een adres binnen de standplaats.
  • Door de verhuizing wordt de reisafstand tussen jouw huisadres en je reguliere werkplek ten minste met de helft bekort.

De tegemoetkoming bedraagt 12% van het bruto jaarsalaris, inclusief vakantie-uitkering, dat je verdient op de dag van je verhuizing . De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 5.445.

Verhuis je vanuit het buitenland naar de standplaats? Dan kan de faculteit of dienst een extra tegemoetkoming toekennen voor bijzondere kosten die direct samenhangen met jouw verhuizing.

Twee medewerkers die elkaars partner zijn, hebben beiden recht op 50% van de tegemoetkoming. De tegemoetkoming wordt berekend op basis van het hoogste bruto maandsalaris.

Ontvangen jij of je partner voor dezelfde verhuizing al op een andere wijze een tegemoetkoming? Dan betaalt de UT slechts het verschil uit tussen deze tegemoetkoming en de tegemoetkoming waarop je recht zou hebben gehad op grond van de UT regeling.

De tegemoetkoming in de verhuiskosten is belastingvrij indien de reisafstand tussen jouw nieuwe woning en je reguliere werkplek minder dan 20 kilometer bedraagt. In alle overige gevallen moet de UT belasting en premie volksverzekeringen inhouden op de tegemoetkoming.

Verlof wegens verhuizing

Je hebt recht op twee extra dagen verlof als naar de standplaats verhuist omdat je in dienst treedt bij de UT. Of als je moet verhuizen omdat je wordt overgeplaatst naar een andere standplaats. Bij overplaatsing krijg je daarnaast nog maximaal twee extra dagen verlof om een andere woning te zoeken.