Procedure verzuimmelding

Wanneer je als gevolg van ziekte of een ongeval verzuimt van je werk, heb je recht op (gedeeltelijke) loondoorbetaling. Daarvoor wordt echter wel van je verwacht dat je aan een aantal verplichtingen voldoet. Deze zijn uitgewerkt in de volgende regels. Wij verzoeken jou om van deze aanwijzingen goed kennis te nemen en we wijzen jou op je verantwoordelijkheid om je aan deze regels in voorkomende gevallen te houden. Wanneer je dit niet doet kunnen er sancties opgelegd worden.

Verzuimmelding

Het is van belang, dat verzuim als gevolg van ziekte of ongeval spoedig bij de UT bekend is. Je dient je daarom aan de volgende regels te houden:

1.Je meld je zodra bekend is dat je niet kunt werken maar in ieder geval vóór 9.00 uur ziek bij je leidinggevende (of diens plaatsvervanger). Voor medewerkers die op onregelmatige tijden werken geldt ziekmelding tenminste 2 uur voor aanvang.

Je leidinggevende kan de volgende zaken met je bespreken;

 • hoe lang je vermoedelijk afwezig bent
 • of er aanpassingen nodig zijn om (weer) aan het werk te kunnen
 • of er werkzaamheden zijn die je nog wel kunt doen
 • of er lopende zaken/ werkzaamheden zijn die overgedragen moeten worden
 • hoe je te bereiken bent

2.Als de leidinggevende het noodzakelijk acht neemt hij contact op met de re-integratiecoördinator. Indien er meer inhoudelijk advies nodig is word je opgeroepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts.

3.Verder kun je van je leidinggevende verwachten dat deze binnen 1 week na verzuimmelding contact met je opneemt en afspraken met je maakt over vervolgcontacten. Deze vervolgcontacten vinden steeds binnen 1 week plaats na het laatste contact plaats.

Van jou wordt verwacht dat jij je aan die afspraken houdt en dat je de leidinggevende op eigen initiatief op de hoogte stelt over veranderingen in jouw situatie.

4.In het kader van de inspanningsverplichting bij verzuimbegeleiding en re-integratie is de werkgever (leidinggevende) wettelijk verplicht een re-integratiedossier van je bij te houden vanaf de eerste dag van de ziekmelding. Uiteraard wordt hiermee op een dusdanige wijze omgegaan dat jouw privacy niet in het geding komt.

Regels gedurende verzuimperiode

Gedurende de verzuimperiode gelden voor je de volgende regels.

Thuisblijven

Bespreek met je leidinggevende wanneer je telefonisch bereikbaar bent en wanneer je op het opgegeven adres aanwezig bent.

Het juiste adres

Als je tijdens je arbeidsongeschiktheid verhuist of verandert van verpleegadres (bijv. opname in of ontslag uit het ziekenhuis) meld je dit binnen 24 uur bij jouw leidinggevende.

Vakantie tijdens arbeidsongeschiktheid

Wanneer je tijdens arbeidsongeschiktheid een vakantiereis wilt maken, heb je vooraf overleg met je leidinggevende. Vakantie tijdens arbeidsongeschiktheid gebeurt altijd in overleg met de bedrijfsarts en op basis van redelijkheid en billijkheid.

Ziekte onder werktijd

Ga je onder werktijd naar huis vanwege een ziekte of ongeval, dan dien je er voor te zorgen dat dit terstond aan jouw leidinggevende wordt doorgegeven. Voorts gelden alle in deze procedure beschreven regels. Indien je de volgende dag niet hersteld bent, volg je ook de regels zoals beschreven bij de ziekmelding.

Ziekte tijdens vakantie

Bij ziekte in het buitenland stel je je onder behandeling van de arts ter plaatse. Tevens laat je door hem/haar een artsenverklaring opstellen. Deze leg je bij terugkeer voor aan de bedrijfsarts. Verder gelden alle in deze procedure beschreven regels en regelingen.

Raadpleeg je huisarts

Bij arbeidsongeschiktheid dien je, in geval van ziekte welke medische begeleiding behoeft, je binnen redelijke termijn onder behandeling te stellen en de (medische) voorschriften van deze arts op te volgen.

Herstel bevorderen

Je doet al het mogelijke om genezing en re-integratie te bevorderen en werkt mee aan de verzuimbegeleiding van je leidinggevende.

Het verrichten van werkzaamheden

Je verricht tijdens je arbeidsongeschiktheid geen betaalde/onbetaalde arbeid, behalve voor zover het werkzaamheden betreft die voor het herstel van je gezondheid zijn voorgeschreven dan wel welke als passend kunnen worden aangemerkt. Hierover heb je overleg met je leidinggevende.

Vervangende werkzaamheden

Je bent wettelijk verplicht passende arbeid te verrichten.

Op het spreekuur komen

Als je verzuimt, kan je leidinggevende je op laten roepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts. Je bent verplicht om op deze oproep te reageren.

Ben je inmiddels hersteld, dan ben je verplicht dit bij de bedrijfsarts te melden ter voorkoming van doorberekening van de kosten.

Verschil van mening over arbeidsongeschiktheid

Bij een meningsverschil over de mate van arbeids(on)geschiktheid of over de geplande re-integratieactiviteiten, kan zowel door jou als door de werkgever een ‘second opinion’ worden aangevraagd aan het UWV, een zogeheten deskundigenoordeel. Dit oordeel van het UWV is echter niet bindend. De kosten daarvan zijn voor eigen rekening (€ 50,-).

Dreigend langdurig verzuim

Uiterlijk na 2 weken verzuim bespreken jij en je leidinggevende jouw situatie om na te gaan of hervatting op korte termijn te verwachten is. Als dit het geval is, stelt hij samen met jou een plan op in het kader van je terugkeer. Wanneer er echter geen duidelijke prognose voor een hervatting is, overlegt de leidinggevende met de re-integratiecoördinator om de medewerker op te laten roepen door de bedrijfsarts.

Uit dit spreekuurbezoek kan blijken dat:

 • Er geen prognose gegeven kan worden voor een harde hervattingdatum, ook niet wanneer interventies worden ingezet. De bedrijfsarts zal dan een probleemanalyse maken. Vanaf dat moment treedt de procedure ‘dreigend langdurig verzuim’ in werking.
 • Er kan een prognose gegeven worden voor een harde hervattingdatum, bijvoorbeeld als er interventies ingezet worden. Deze interventies worden beschreven en op basis daarvan stelt je leidinggevende samen met jou een re-integratieplan op met een duidelijke einddoelstelling (in de vorm van een hervattingdatum). Uiterlijk in de 5e week van het verzuim wordt dit plan geëvalueerd. Wanneer blijkt dat de re-integratiedoelstelling niet gehaald is of zal worden, overlegt de leidinggevende met de re-integratiecoördinator om alsnog een probleemanalyse te maken. Mogelijk word je daarvoor opnieuw opgeroepen voor het spreekuur. Vanaf dit moment gaat in ieder geval de procedure ‘dreigend langdurig verzuim’ in.

Werkhervatting en herstelmelding

Zodra je weer in staat bent geheel of gedeeltelijk het werk te hervatten, hoef je daartoe niet een speciale opdracht af te wachten. Wel dien je de volgende handelingen te verrichten:

Aan je leidinggevende geef je, zodra bekend, de datum van de gehele of gedeeltelijke werkhervatting door. Ook geef je de herstelmelding door aan de functionaris die binnen je eenheid belast is met de ziekteregistratie.

Indien er een afspraak gepland is bij de arbodienst moet je deze zelf annuleren. Zo niet, dan kunnen de kosten voor het consult bij je in rekening worden gebracht.

Verzuimgesprek

Je leidinggevende kan je in bepaalde gevallen uitnodigen voor een verzuimgesprek. De bedoeling daarvan is om duidelijk te krijgen wat de achtergronden van je verzuim zijn en om te kijken naar mogelijkheden om verzuim te voorkomen of te verkorten.

Wanneer zal je leidinggevende bijvoorbeeld een verzuimgesprek met je willen voeren?

 • bij frequent verzuim: als je 3 keer of meer verzuimd in 12 maanden
 • bij opvallend verzuim: je verzuim laat een steeds terugkerend patroon zien
 • bij twijfel over je verzuim
 • bij langdurig verzuim
 • bij het vermoeden dat je verzuim met het werk te maken heeft

Soms heeft een verzuimgesprek een preventief karakter:

 • als er een vermoeden ontstaat van dreigend (langdurig) verzuim
 • als je leidinggevende zich zorgen maakt om je gezondheid