Verwacht verzuim >6 weken

Verzuimprotocol vanaf 6 weken

De verzuimprotocollen van voorgaande weken staan in de betreffende mappen.

Wanneer

Wat

Wie

Inhoud

Week 3-6

Vervolgcontacten

Medewerker/Leidinggevende

Belangstelling en betrokkenheid tonen

Evalueren gemaakte afspraken

Week 5

Opstellen probleemanalyse

Leidinggevende/reintegratiecoördinator

Overleg over noodzaak probleemanalyse

Week 6

Opstellen probleemanalyse bij dreigend langdurig verzuim

Arbodienst

Aard van het verzuim

Prognose duur van het verzuim

Verwachte uitkomst: wel of niet terug in eigen functie

Advies m.b.t. interventies

Week 8

Opstellen plan van aanpak

Leidinggevende/ medewerker

Maakt op basis van de probleemanalyse gezamenlijk afspraken en legt deze vast

Vanaf week 8

Uitvoering plan van aanpak

Leidinggevende/ medewerker


 


MSO

Leidinggevende

HR manager

Bedrijfsarts

Hogere manager

Reintegratiecoördinator


Week 26 – 104

Contact met zieke medewerker
Leidinggevende  

Bedrijfsarts

Min. eenmaal per 4 weken

Afhankelijk van de situatie minstens eenmaal per zes weken


Contact met leidinggevende


Reintegratiecoördinator


Volgen plan van aanpak

Nagaan of alle mogelijkheden tot re-integratie benut worden

6 maanden

Medewerker informeren over rechtspositie na 9 maanden verzuim

Reintegratiecoördinator

Inzichtelijk maken hoogte salaris bij toepassing korting i.v.m. ziekte

9 maanden

Salariskorting conform CAO-afsprakenReintegratiecoördinator
Maandelijks berekenen toe te passen korting en berekenen nabetaling i.v.m. verrichten passende werkzaamheden

Informeren UWV als vooraankondiging mogelijk WIA


Ziekmelding UWV

Reintegratiecoördinator


12 maanden

1e jaarsevaluatie

Leidinggevende en medewerker

Opschudmoment om te beoordelen of alles volgens plan verloopt.

87 weken

Aanvraag WIA uitkering

Medewerker

Bedrijfsarts

Met ondersteuning re-integratie coördinator

Medische informatie

104 weken

WIA-keuring

UWV

Vaststelling categorie:

- duurzaam arbeidsongeschikt (volledige uitkering) of

- gedeeltelijk arbeidsongeschikt


Na toekenning WIA

Dienstverband aanpassen

HR manager

Faculteitsbestuur

CvB


Vastleggen nieuwe situatie