Verwacht verzuim >6 weken

Verzuimprotocol vanaf 6 weken

De verzuimprotocollen van voorgaande weken staan in de betreffende mappen.


Wanneer

Wat

Wie

Inhoud

Week 3-6

Vervolgcontacten

Medewerker/Leidinggevende

Belangstelling en betrokkenheid tonen


Evalueren gemaakte afspraken


Week 5

Opstellen probleemanalyse

Leidinggevende/reintegratiecoördinator

Overleg over noodzaak probleemanalyse

Week 6

Opstellen probleemanalyse bij dreigend langdurig verzuim

Arbodienst

Aard van het verzuim


Prognose duur van het verzuim


Verwachte uitkomst: wel of niet terug in eigen functie


Advies m.b.t. interventies


Week 8

Opstellen plan van aanpak

Leidinggevende/ medewerker

Maakt op basis van de probleemanalyse gezamenlijk afspraken en legt deze vast

Vanaf week 8

Uitvoering plan van aanpak

Leidinggevende/ medewerker


 

MSO


Leidinggevende

HR manager

Bedrijfsarts

Hogere manager

ReintegratiecoördinatorWeek 26 – 104

Contact met zieke medewerker
Leidinggevende  


Bedrijfsarts

Min. eenmaal per 4 weken


Afhankelijk van de situatie minstens eenmaal per zes weken

Contact met leidinggevende

Reintegratiecoördinator

Volgen plan van aanpak


Nagaan of alle mogelijkheden tot re-integratie benut worden


6 maanden

Medewerker informeren over rechtspositie na 9 maanden verzuim

Reintegratiecoördinator

Inzichtelijk maken hoogte salaris bij toepassing korting i.v.m. ziekte

9 maanden

Salariskorting conform CAO-afsprakenReintegratiecoördinator
Maandelijks berekenen toe te passen korting en berekenen nabetaling i.v.m. verrichten passende werkzaamheden


Informeren UWV als vooraankondiging mogelijk WIA

Ziekmelding UWV


Reintegratiecoördinator12 maanden

1e jaarsevaluatie

Leidinggevende en medewerker

Opschudmoment om te beoordelen of alles volgens plan verloopt.

87 weken

Aanvraag WIA uitkering

Medewerker


Bedrijfsarts

Met ondersteuning re-integratie coördinator


Medische informatie

104 weken

WIA-keuring

UWV

Vaststelling categorie:

-duurzaam arbeidsongeschikt (volledige uitkering) of

-gedeeltelijk arbeidsongeschikt


Na toekenning WIA

Dienstverband aanpassen

HR manager

Faculteitsbestuur

CvB


Vastleggen nieuwe situatie