Verwacht verzuim 2-6 weken

Procedure verwacht kortdurig verzuim (2-6 weken)

Bij een kortdurig verzuim staat een werkhervattingsplan centraal. De leidinggevende maakt samen met de medewerker een werkhervattingsplan waarin staat omschreven of werkhervatting op korte termijn mogelijk is en of eventuele bijzondere aanpassingen in het werk of sociaal medische interventies nodig zijn. Uiterlijk de 5e week van het verzuim moet een inschatting gemaakt worden van de haalbaarheid van de hervattingdoelstellingen.

Prognose en invullen werkhervattingsplan

In het werkhervattingsplan wordt vastgesteld of er belemmeringen zijn om het werk weer te hervatten en wat de medewerker kan doen om werkhervatting mogelijk te maken. Hierbij kan gedacht worden aan tijdelijke taakaanpassingen, aanpassing van de werktijden of tijdelijk ander werk.

Daarnaast wordt gekeken naar de verwachtingen met betrekking tot terugkeer. Hierin staat een korte analyse van het probleem opgenomen en verder de doelstelling van de re-integratie en de maatregelen die genomen worden om deze doelstelling te bereiken (bijv. werkhervatting in het eigen werk) met daaraan gekoppeld een tijdsfasering.

Wanneer de medewerker en de leidinggevende samen niet tot een prognose voor hervatting komen kan de leidinggevende de medewerker op laten roepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts.

Bedrijfsarts

Afhankelijk van de situatie geeft de bedrijfsarts naar aanleiding van een analyse aan welke interventies toegepast moeten worden om tot hervatting te komen. Tevens geeft hij een prognose voor een harde hervattingsdatum. Op basis van deze informatie stelt de leidinggevende samen met de medewerker ook weer een werkhervattingsplan op met een duidelijke doelstelling. Indien de bedrijfsarts wordt ingeschakeld dient ook de re-integratiecoördinator hiervan op de hoogte te worden gebracht

Ondersteuning leidinggevende door integratiecoördinator

De leidinggevende kan zich, gevraagd en ongevraagd, laten ondersteunen door de re-integratiecoördinator, die op haar beurt de bedrijfsarts inschakelt om een goede inschatting te maken van de belastbaarheid en de prognose voor terugkeer naar het werk en door de personeelsadviseur voor het bedenken van maatregelen gericht op werkhervatting.

De gemaakte analyse(s), de plannen ten aanzien van re-integratie en de genomen actie worden vastgelegd door de leidinggevende voor het poortwachterdossier.

Uitvoering

De leidinggevende voert samen met de medewerker de maatregelen uit die zijn opgenomen in het plan ten aanzien van terugkeer. Regelmatig vindt een evaluatie plaats van deze maatregelen en indien nodig vindt een bijstelling/aanpassing van de maatregelen plaats die worden vastgelegd in het dossier.

Beëindiging of uitstelling re-integratieproces

Het re-integratieproces is beëindigd wanneer de doelstelling die genoemd staat in het plan is gehaald. Overigens moet in uiterlijk de 5e week van het verzuim een inschatting gemaakt worden van de haalbaarheid van de hervattingdoelstellingen. Wanneer blijkt dat de hervattingdoelstellingen niet gehaald zijn of gaan worden, kan gesteld worden dat er sprake is van dreigend langdurig verzuim. Vanaf dat moment treedt dan ook de hiervoor geldende procedure in werking en laat de leidinggevende, met tussenkomst van de re-integratiecoördinator, door de bedrijfsarts een probleemanalyse maken.