Zie Bezwaarprocedure overzicht

Wet- en regelgeving van toepassing op de bezwaarprocedure

De bezwaarmogelijkheid tegen beslissingen over jouw rechtspositie is komen te vervallen. Voor nog lopende bezwaarprocedures geldt het volgende.

Het college van bestuur, de medewerker die bezwaar maakt en de bezwarencommissie dienen zich te houden aan de voorschriften die de Algemene wet bestuursrecht (Awb) aan de bezwaarprocedure stelt. Je vindt de meest actuele versie op de website van de overheid door te zoeken op “algemene wet bestuursrecht”.

Van de Awb zijn vooral hoofdstuk 6 (Algemene bepalingen over bezwaar en beroep) en hoofdstuk 7 (Bijzondere bepalingen over bezwaar en administratief beroep) van belang voor de bezwaarprocedure. Daarnaast bevat Hoofdstuk 3 (Algemene bepalingen over besluiten) diverse bepalingen waaraan besluiten moeten voldoen, zoals een zorgvuldige voorbereiding (art. 3:2 Awb), afweging van belangen (art. 3:4 Awb) en een deugdelijke motivering (art. 3:46 Awb).

Op de werkwijze van de bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente is, naast de toepasselijke bepalingen uit de Awb, de Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente van toepassing. In deze regeling worden de diverse onderdelen van de bezwaarprocedure nader uitgelegd.