Zie Bezwaarprocedure overzicht

Werkwijze bezwarencommissie: hoorzitting en advies

De bezwaarmogelijkheid tegen beslissingen over jouw rechtspositie is komen te vervallen. Voor nog lopende bezwaarprocedures geldt het volgende.

In overeenstemming met de Algemene wet bestuursrecht hoort de bezwarencommissie de medewerker die bezwaar heeft gemaakt en de gemachtigde van het college van bestuur. Op de hoorzitting kunnen zij hun standpunten toelichten en kan de bezwarencommissie vragen stellen. Op de hoorzitting is namens de UT, naast de gemachtigde van het college van bestuur (doorgaans de arbeidsjurist van Human Resources) vaak ook de medewerker aanwezig die het bestreden besluit heeft genomen of voorbereid. Je kunt hierbij denken aan de directeur bedrijfsvoering, de dienstdirecteur, de decaan en/of de HR-manager. Deze persoon kan toelichten om welke redenen het besluit dat ter discussie staat is genomen.

De bezwarencommissie bereidt de hoorzitting voor door het dossier te bestuderen. De secretaris zorgt voor samenstelling en verzending van dit dossier aan de commissieleden, de medewerker die bezwaar heeft gemaakt en de gemachtigde van het college van bestuur. Het dossier bevat in ieder geval het bestreden besluit, het bezwaarschrift en een eventuele aanvulling daarop, de toelichting van de gemachtigde van het college van bestuur op het bestreden besluit en de stukken die op het bestreden besluit betrekking hebben (deze stukken worden door de gemachtigde van het college van bestuur overgelegd). Overigens kan ook de medewerker die bezwaar maakt stukken overleggen om aan het dossier toe te voegen.

Het verslag van de hoorzitting wordt bij het advies van de bezwarencommissie gevoegd. Het advies van de bezwarencommissie kan luiden dat het bezwaar niet-ontvankelijk, gegrond dan wel ongegrond is. De bezwarencommissie motiveert op grond van welke argumenten zij tot dit advies is gekomen.

Je ontvangt het advies van de bezwarencommissie bij de beslissing op bezwaar van het college van bestuur. Het college van bestuur kan bij zijn beslissing afwijken van het advies van de bezwarencommissie maar dient dit wel te motiveren.