De bezwaarmogelijkheid tegen beslissingen over jouw rechtspositie is komen te vervallen. Voor nog lopende bezwaarprocedures geldt het volgende.

Het college van bestuur heeft met ingang van 1 januari 2009 een adviescommissie ingesteld (artikel 7:13 Algemene wet bestuursrecht). Deze bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente adviseert het college van bestuur over de te nemen beslissingen op bezwaar.

De bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente bestaat uit:

  • Een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter, beiden extern (dus niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van het college van bestuur), te weten drs. Y.J. Bouwman-Bakker en mr. J. Wesseling-Lubberink;
  • twee leden op voordracht van de UT, te weten ing. H.A. Akse (faculteit TNW) en dr.ir. J.F.C. Verberne (voormalig faculteit EWI);
  • twee leden op voordracht van het OPUT (Overlegorgaan Personeelszaken UT), te weten mr. W.C.J. Beekman en mr. L.J.M. Ketting.

Ieder bezwaar wordt door een bezwarencommissie behandeld die bestaat uit een voorzitter, een lid namens de UT en een lid namens het OPUT. Bij de concrete samenstelling van een commissie voor een bezwaar wordt – indien nodig – rekening gehouden met het onderdeel van de UT waarin de medewerker die bezwaar maakt werkzaam is. Een lid van de bezwarencommissie die een directe collega is van de betreffende medewerker of anderszins deze medewerker (goed) kent, kan geen zitting nemen in de betreffende commissie. Dit om iedere schijn van vooringenomenheid of partijdigheid te voorkomen.

De bezwarencommissie wordt bij haar werkzaamheden inhoudelijk en organisatorisch ondersteund door de secretaris, dr. C.G.M. (Ineke) Jenniskens. Als je meer informatie wenst over de bezwaarprocedure kun je bij haar terecht via e-mail (mailto:c.g.m.jenniskens@utwente.nl) of telefoon 5462. In de regel is zij op maandag, dinsdag en vrijdag op de UT aanwezig.

De bezwarencommissie brengt jaarlijks verslag uit van haar werkzaamheden aan het College van Bestuur. De jaarverslagen die vanaf 2010 zijn opgesteld zijn voor iedere belangstellende beschikbaar.

Downloads