Zie Bezwaarprocedure overzicht

Doorgaans geen opschortende werking / voorlopige voorziening

De bezwaarmogelijkheid tegen beslissingen over jouw rechtspositie is komen te vervallen. Voor nog lopende bezwaarprocedures geldt het volgende. 

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van een beslissing die wordt bestreden over het algemeen niet op. Dit betekent dat de beslissing gewoon wordt uitgevoerd alsof geen bezwaar is ingesteld. Als je het noodzakelijk vindt dat de betreden beslissing wel wordt opgeschort, bijvoorbeeld omdat anders een onherroepelijke situatie ontstaat, kun je een verzoek daartoe indienen bij de rechter. Dit wordt een verzoek om een voorlopige voorziening genoemd.