De bezwaarmogelijkheid tegen beslissingen over jouw rechtspositie is komen te vervallen. Voor nog lopende bezwaarprocedures geldt het volgende.

Een bezwaarprocedure is gestoeld op Nederlandse wet- en regelgeving. De Algemene wet bestuursrecht is van belang voor met name de eisen waaraan besluiten moeten voldoen en voor de inrichting van de bezwaarprocedure. Tijdens de bezwaarprocedure zal vrijwel altijd de cao Nederlandse Universiteiten een rol spelen omdat de meeste besluiten zijn gebaseerd op deze rechtspositionele regeling. Om deze redenen is Nederlands de voertaal tijdens de bezwaarprocedure.

Stukken die in een vreemde taal zijn gesteld, moeten door de indiener daarvan worden vertaald in het Nederlands als de bezwarencommissie dit voor een goede behandeling van het bezwaar nodig vindt. In de regel wenst de bezwarencommissie deze vertaling binnen een termijn van twee weken te ontvangen.

Ook de hoorzitting vindt plaats in de Nederlandse taal. Een betrokkene die de Nederlandse taal niet machtig is dient op eigen kosten voor een tolk te zorgen.

Het advies van de bezwarencommissie en het bijgevoegde verslag van de hoorzitting worden eveneens in de Nederlandse taal gesteld.