De bezwaarmogelijkheid tegen beslissingen over jouw rechtspositie is komen te vervallen. Voor nog lopende bezwaarprocedures geldt het volgende.

Doel van de bezwaarschriftprocedure is volledige heroverweging van het oorspronkelijke besluit door het college van bestuur. Volledige heroverweging betekent dat het besluit volledig wordt getoetst, zowel op rechtmatigheid als op doelmatigheid. Indien van toepassing, betrekt het college van bestuur in zijn beslissing op bezwaar ook relevante informatie die pas na de oorspronkelijke beslissing bekend is geworden.

In de bezwaarschriftprocedure is een belangrijke rol weggelegd voor de bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente die het college van bestuur adviseert over de te nemen beslissing op bezwaar.

Het college van bestuur, de medewerker die bezwaar maakt en de bezwarencommissie moeten zich houden aan de bepalingen over de bezwaarprocedure van de Algemene wet bestuursrecht en de Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente. Een belangrijk onderdeel van de bezwaarprocedure is de hoorzitting van de bezwarencommissie waarop beide partijen hun standpunten kunnen toelichten.

In de gehele bezwaarprocedure is de Nederlandse taal leidend. De reden daarvoor is dat de procedure ge├źnt is op Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder de Algemene wet bestuursrecht, de cao Nederlandse Universiteiten en de Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente.

Het kan voorkomen dat een medewerker de Nederlandse taal onvoldoende of niet beheerst en om die reden een bezwaarschrift in een andere taal (doorgaans Engels) indient. De bezwarencommissie beoordeelt per geval of zij een Nederlandstalig bezwaarschrift noodzakelijk acht voor een goede behandeling ervan. Is dat het geval dan verzoekt de bezwarencommissie de betreffende medewerker voor een vertaling te zorgen.

Het indienen van een bezwaarschrift betekent over het algemeen niet dat de uitvoering van het besluit wordt opgeschort. Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze regel. Indien je opschorting van het besluit wenst, kun je een verzoek voor een zogenaamde voorlopige voorziening indienen bij de rechter.

Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. De kosten die je eventueel maakt voor juridische bijstand en/of een tolk zijn wel voor eigen rekening.