Zie Klachtprocedure

Samenstelling klachtencommissie

Iedere formele klacht wordt onderzocht door een onafhankelijke klachtencommissie, de klachtencommissie Universiteit Twente. De leden van deze commissie worden door het college van bestuur benoemd.

De klachtencommissie Universiteit Twente bestaat uit:

  • Een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter, beiden extern (dus niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van het college van bestuur), te weten drs. Y.J. Bouwman-Bakker en mr. J. Wesseling-Lubberink;
  • twee leden op voordracht van de UT, te weten ing. H.A. Akse (faculteit TNW) en dr.ir. J.F.C. Verberne (voormalig faculteit EWI)
  • twee leden op voordracht van het OPUT (overlegorgaan Personeelszaken UT), te weten W.C.J. Beekman en L.J.M. Ketting.

Iedere commissie die een klacht behandelt bestaat uit een voorzitter, een lid namens de UT en een lid namens het OPUT. Bij de concrete samenstelling van een commissie voor een klacht wordt –

indien nodig – rekening gehouden met het onderdeel van de UT waarin de klager en/of de aangeklaagde werkzaam zijn. Een lid van de klachtencommissie die een directe collega is van de klager en/of de aangeklaagde of anderszins een of beide personen (goed) kent, kan geen zitting nemen in de betreffende commissie. Dit om iedere schijn van vooringenomenheid of partijdigheid te voorkomen.

De klachtencommissie wordt bij haar werkzaamheden inhoudelijk en organisatorisch ondersteund door de secretaris, dr. C.G.M. (Ineke) Jenniskens. Als je meer informatie wenst over de klachtprocedure kun je bij haar terecht via email of telefoon 5462. In de regel is zij op maandag, dinsdag en vrijdag op de UT aanwezig.

De klachtencommissie brengt jaarlijks verslag uit van haar werkzaamheden aan het college van bestuur. De jaarverslagen die vanaf 2010 zijn opgesteld zijn voor iedere belangstellende beschikbaar.

Downloads