Een klachtprocedure is gestoeld op Nederlandse wet- en regelgeving. Het klachtrecht is geregeld in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. In een klachtprocedure zijn vaak de cao Nederlandse Universiteiten, diverse regelingen en/of gedragscodes van toepassing. In geval van meningsverschillen over de interpretatie van Nederlandstalige en Engelstalige versies van dergelijke wet- en regelgeving, is de Nederlandse tekst bindend. Om deze reden is Nederlands de voertaal tijdens klachtprocedures.

Stukken die in een vreemde taal zijn gesteld, moeten door de indiener daarvan worden vertaald in het Nederlands als de klachtencommissie dit voor een goede behandeling van de klacht nodig vindt. In de regel wenst de klachtencommissie deze vertaling binnen een termijn van twee weken te ontvangen.

Ook de hoorzitting vindt plaats in de Nederlandse taal. Een betrokkene die de Nederlandse taal niet machtig is, dient op eigen kosten voor een tolk te zorgen.

Het advies van de klachtencommissie en het bijgevoegde verslag van de hoorzitting worden eveneens in de Nederlandse taal gesteld.