Je dient je bezwaarschrift schriftelijk in bij het college van bestuur.
Per post verstuur je je bezwaarschrift naar:
Gemachtigde CvB
Dienst HR
Gebouw Spiegel vloer 5
Postbus 217
7500 AE Enschede
Je kunt je bezwaarschrift ook mailen naar bezwaar-hr@utwente.nl.

Het college van bestuur zal de ontvangst ervan bij jou bevestigen en je bezwaarschrift vervolgens doorsturen naar de bezwarencommissie ter behandeling en advisering.

Een bezwaarschrift moet aan een aantal basisvereisten voldoen. Deze vereisten, die in artikel 6:5 Algemene wet bestuursrecht worden opgesomd, zijn:

  • naam en adres van de indiener;
  • ondertekening door de indiener;
  • dagtekening;
  • omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  • de gronden waarop de indiener het bezwaar wil baseren.

Als je niet hebt voldaan aan deze vormvereisten, bijvoorbeeld wanneer de gronden van het bezwaar ontbreken, word je in de gelegenheid gesteld het verzuim te herstellen. Deze mogelijkheid kan worden benut om tijdig (binnen zes weken) bezwaar in te stellen als de onderbouwing op dat moment nog niet kan worden aangeleverd. Dit wordt een pro forma bezwaarschrift genoemd. De bezwarencommissie geeft je doorgaans twee weken de tijd om het verzuim te herstellen.

Het kan voorkomen dat een medewerker de Nederlandse taal onvoldoende of niet beheerst en om die reden een bezwaarschrift in een andere taal (doorgaans Engels) indient. De bezwarencommissie beoordeelt per geval of zij een Nederlandstalig bezwaarschrift noodzakelijk acht voor een goede behandeling ervan. Is dat het geval dan verzoekt de bezwarencommissie de betreffende medewerker voor een vertaling te zorgen.