Zie Bezwaarprocedure overzicht

Te laat ingediend bezwaarschrift; pro forma bezwaar

Het is de UT niet toegestaan af te wijken van de termijnstelling voor bezwaar. In beginsel wordt een bezwaarschrift dat niet tijdig (dus niet binnen zes weken) is ingediend, daarom niet in behandeling genomen. Het bezwaarschrift zal dan niet-ontvankelijk worden verklaard. Onder (zeer uitzonderlijke) omstandigheden kan een termijnoverschrijding echter verschoonbaar zijn, dat wil zeggen dat de indiener een zeer goede reden heeft om te laat te zijn.

In geval van een termijnoverschrijding vraagt de bezwarencommissie jou om een toelichting te geven op de reden voor deze termijnoverschrijding. Indien de termijnoverschrijding verschoonbaar wordt geacht, zal de bezwarencommissie het bezwaarschrift verder inhoudelijk behandelen. Na het horen van beide partijen op een hoorzitting zal de bezwarencommissie advies uitbrengen aan het college van bestuur. Als de termijnoverschrijding niet verschoonbaar wordt geacht, zal de bezwarencommissie het college van bestuur adviseren het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren. Een hoorzitting blijft dan achterwege omdat het bezwaar niet inhoudelijk wordt behandeld.

Als je onvoldoende tijd hebt om je bezwaar goed te onderbouwen, kun je altijd terugvallen op de praktijk van het zogenaamde pro forma-bezwaar. Dat is een bezwaarschrift dat niet gemotiveerd is en dus geen argumenten (‘gronden’) van je bezwaar bevat. De bezwarencommissie gunt je dan een termijn (doorgaans twee weken) waarbinnen je de gronden van je bezwaar alsnog moet aanleveren. Wanneer die aanvulling niet of te laat wordt ontvangen, wordt je bezwaarschrift zeer waarschijnlijk alsnog niet-ontvankelijk verklaard.

Het bovenstaande is geregeld in artikel 6:11 van de Algemene wet bestuursrecht ((verschoonbare) termijnoverschrijding) en in artikel 6:6 Algemene wet bestuursrecht (herstel van verzuimen).