Zie Bezwaarprocedure overzicht

Doorgaans geen opschortende werking / voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van een beslissing die wordt bestreden over het algemeen niet op. Dit betekent dat de beslissing gewoon wordt uitgevoerd alsof geen bezwaar is ingesteld. Als je het noodzakelijk vindt dat de betreden beslissing wel wordt opgeschort, bijvoorbeeld omdat anders een onherroepelijke situatie ontstaat, kun je een verzoek daartoe indienen bij de rechter. Dit wordt een verzoek om een voorlopige voorziening genoemd.

Op de hoofdregel dat een bezwaarprocedure geen opschortende werking heeft, maakt de cao Nederlandse Universiteiten een uitzondering in artikel 8.9 lid 3. Een ontslag als gevolg van een reorganisatie of volgende uit opheffing functie, overtolligheid personeel, het verlies van een vereiste voor benoembaarheid of wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid, gaat niet eerder in dan een week nadat het college van bestuur de beslissing op het bezwaar heeft genomen.