De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na bekendmaking van het besluit. Het is gebruikelijk dat de UT besluiten met gevolgen voor je rechtspositie per (gewone of aangetekende) post naar je huisadres verstuurt. Dit betekent dat de bezwaartermijn aanvangt op de dag na de datum van verzending. Voor deze datum van verzending wordt uitgegaan van de datum die in het briefhoofd staat vermeld.

De bezwaartermijn kan nooit eindigen op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag. In dat geval wordt de termijn verlengd tot en met de eerstvolgende reguliere werkdag.

Een bezwaarschrift moet voor het einde van de bezwaartermijn door het college van bestuur zijn ontvangen. In geval van verzending per post geldt dat het bezwaarschrift tijdig is ingediend indien je het uiterlijk op de laatste dag van de termijn per post hebt bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van de termijn door het college van bestuur is ontvangen. Je moet als indiener kunnen aantonen dat het bezwaarschrift tijdig is verzonden. Hierbij kan het poststempel uitkomst bieden.

Bovenstaande regeling is te vinden in de artikelen 6:7, 6:8 en 6:9 van de Algemene wet bestuursrecht.