Je kunt tegen elke beslissing, die gevolgen heeft voor jouw rechtspositie en waarmee je het niet eens bent, bezwaar maken. Voorbeelden van beslissingen met gevolgen voor je rechtspositie zijn het intrekken van een toelage, het definitief vaststellen van een beoordeling, een ontslagbesluit en het opleggen van een disciplinaire maatregel. Je maakt bezwaar door binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij het college van bestuur. Per post naar:
Gemachtigde CvB
Dienst HR
Gebouw Spiegel vloer 5
Postbus 217
7500 AE Enschede
of per mail naar: bezwaar-hr@utwente.nl

In beginsel wordt een bezwaarschrift dat te laat is ingediend inhoudelijk niet in behandeling genomen. Het bezwaarschrift moet aan een aantal vormvereisten voldoen, waaronder de gronden (argumenten) van het bezwaar.

Doel van de bezwaarschriftprocedure is volledige heroverweging van het oorspronkelijke besluit door het college van bestuur. Volledige heroverweging betekent dat het besluit volledig wordt getoetst, zowel op rechtmatigheid als op doelmatigheid. Indien van toepassing, betrekt het college van bestuur in zijn beslissing op bezwaar ook relevante informatie die pas na de oorspronkelijke beslissing bekend is geworden.

In de bezwaarschriftprocedure is een belangrijke rol weggelegd voor de bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente die het college van bestuur adviseert over de te nemen beslissing op bezwaar.

Het college van bestuur, de medewerker die bezwaar maakt en de bezwarencommissie moeten zich houden aan de bepalingen over de bezwaarprocedure van de Algemene wet bestuursrecht en de Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente. Een belangrijk onderdeel van de bezwaarprocedure is de hoorzitting van de bezwarencommissie waarop beide partijen hun standpunten kunnen toelichten.

In de gehele bezwaarprocedure is de Nederlandse taal leidend. De reden daarvoor is dat de procedure ge├źnt is op Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder de Algemene wet bestuursrecht, de cao Nederlandse Universiteiten en de Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente.

Het indienen van een bezwaarschrift betekent over het algemeen niet dat de uitvoering van het besluit wordt opgeschort. Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze regel. Indien je opschorting van het besluit wenst, kun je een verzoek voor een zogenaamde voorlopige voorziening indienen bij de rechter.

Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. De kosten die je eventueel maakt voor juridische bijstand en/of een tolk zijn wel voor eigen rekening.

Voor meer specifieke informatie zie onderstaande links: