Zie Beroepsprocedure

Geen opschortende werking; voorlopige voorzieining

Het instellen van (hoger) beroep schort de werking van de bestreden beslissing niet op. Met andere woorden: de beslissing wordt gewoon uitgevoerd alsof geen (hoger) beroep is ingesteld. Als je het wel noodzakelijk vindt dat de beslissing wordt opgeschort, bijvoorbeeld omdat anders een onherroepelijke situatie ontstaat, kun je de rechter vragen een voorlopige voorziening te treffen.