Beroepsprocedure

Beroepstermijn: aanvang en einde

De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na bekendmaking van het besluit. De beslissing op bezwaar van het college van bestuur waartegen je in beroep wilt gaan, wordt altijd per (gewone of aangetekende) post naar je huisadres verzonden. Dit betekent dat de beroepstermijn aanvangt op de dag na de datum van verzending. Voor deze datum van verzending wordt uitgegaan van de datum die in het briefhoofd staat vermeld.

De beroepstermijn kan nooit eindigen op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag. In dat geval wordt de termijn verlengd tot en met de eerstvolgende reguliere werkdag.

Een beroepschrift moet voor het einde van de termijn zijn ontvangen. In geval van verzending per post geldt dat het beroepschrift tijdig is ingediend indien je het uiterlijk op de laatste dag van de termijn per post hebt bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van de termijn door de rechtbank is ontvangen. Je moet als indiener kunnen aantonen dat het beroepschrift tijdig is verzonden. Hierbij kan het poststempel uitkomst bieden.

Bovenstaande regeling is te vinden in de artikelen 6:7, 6:8 en 6:9 van de Algemene wet bestuursrecht.