Als je het niet eens bent met de beslissing die het college van bestuur neemt op jouw bezwaarschrift, kun je hiertegen binnen zes weken in beroep gaan bij de rechter. Een te laat ingediend beroepschrift wordt in beginsel niet in behandeling genomen. Binnen de rechtbank behandelt de sector Bestuursrecht ambtenaarrechtelijke beroepszaken. Je beroepschrift moet aan bepaalde vormvereisten voldoen. Tegen een uitspraak van de bestuursrechter kun je vervolgens (binnen zes weken) hoger beroep instellen bij de Centrale Raad van Beroep.

De rechter beoordeelt of het college van bestuur in redelijkheid tot zijn beslissing heeft kunnen komen. De rechter vraagt zich dus niet af of hij zelf die beslissing ook zou hebben genomen. Hierin verschilt de beroepsprocedure van de bezwaarprocedure waarin het bestreden besluit volledig wordt heroverwogen.

Het instellen van (hoger) beroep schort de werking van het bestreden besluit niet op. Het besluit wordt dus gewoon uitgevoerd alsof geen beroep is ingesteld. Je kunt de rechter vragen een voorlopige voorziening te treffen als naar jouw mening de uitvoering van het besluit wel dient te worden opgeschort.

Aan het voeren van een (hoger) beroepsprocedure zijn kosten verbonden.

Op de site van de rechterlijke organisatie vind je informatie over de beroepsprocedure.

Voor meer specifieke informatie zie onderstaande links: