Toelichting rapporteren nevenwerkzaamheden met betrekking tot Spin-off bedrijven

Definitie

Spin-off bedrijf: een bedrijf dat in belangrijke mate gebaseerd is op bij de universiteit verworven kennis of technologie.  

Melding

Wanneer een betrokkene voornemens heeft een spin-off bedrijf (mede) op te richten en/of in een bestaand spin-off bedrijf deel te nemen, is hij verplicht dit te melden aan de universiteit. Er is meldingsplicht in alle gevallen waarin er feitelijke of juridische zeggenschap is over de spin-off (bestuursfunctie, aandelen, etc.), maar ook bij bijvoorbeeld een optiecontract of bestuursfunctie.

Om te kunnen beoordelen hoe de nevenwerkzaamheden voor een spin-off zich verhouden tot de universitaire functie en de belangen van de universiteit, moeten de universiteit en de betrokkene heldere afspraken maken over de onderstaande onderwerpen. Deze afspraken worden vastgelegd in een document dat onderdeel uitmaakt van de melding nevenwerkzaamheden via de Webapplicatie Nevenwerkzaamheden:

-       Scheiding van activiteiten en verantwoordelijkheden

-       Tijdsbesteding

-       Gebruik van universitaire infrastructuur en materialen en daaraan verbonden kosten

-       Intellectueel eigendom

-       Positionering en profilering van de spin-off
        (inclusief beoogde producten en diensten)

-       Een eventuele leverancier-afnemer relatie met de universiteit

-       Gevolgen voor het dienstverband

-       Tijdschema voor het spin-off proces

-       Periodieke evaluatiemomenten

-       Gevolgen voor collega’s binnen de eigen afdeling

Toestemming

De werknemer heeft voor het oprichten van een spin-off bedrijf en/of het deelnemen in een bestaand spin-off bedrijf toestemming nodig van de universiteit. Toestemming wordt verleend, tenzij de organisatiebelangen van de universiteit geschaad kunnen worden. Onder organisatiebelangen worden in ieder geval verstaan de in artikel 10 genoemde criteria van de sectorale regeling nevenwerkzaamheden.


Overige informatie

Een spin-of proces doorloopt grofweg 5 fasen:

-       Onderzoeksfase: identificatie vercommercialiseerbare onderzoeksresultaten

-       Evaluatiefase: beoordeling haalbaarheid, besluitvorming en bescherming rechten.

-       Prestartfase: planvorming en verwerving resources.

-       Startfase: intellectuele eigendomsrechten en daadwerkelijke start spin-off

-       Groeifase: business- en productontwikkeling 

Elk spin-off proces kent zijn eigen dynamiek. Daarom is het onmogelijk om op voorhand nauwkeurig vast te stellen waar grenzen liggen. Van geval tot geval bepaalt het bevoegd gezag na een zorgvuldige afweging van belangen hoeveel ruimte de universiteit de betrokkene kan en wil bieden. Het onderstaande schema kan hierbij als leidraad dienen.

 


 

Doorlooptijd

Tijdsbesteding in relatie tot dienstverband met universiteit

Gebruik universitaire resources

Leverancier-afnemer relatie met universiteit

Onderzoekfase

Afhankelijk van oordeel leidinggevende

Werkzaamheden behoren tot de universitaire functie

Toegestaan

N.v.t.

Evaluatiefase

Afhankelijk van oordeel leidinggevende

Werkzaamheden behoren tot de universitaire functie

Toegestaan.

N.v.t.

Pre startfase

Afhankelijk van oordeel leidinggevende

Werkzaamheden behoren tot de universitaire functie

Toegestaan

N.v.t.

Startfase

Maximaal 1 jaar. Verlenging mogelijk mits universitaire functie en werkzaamheden voor spin-off goed te scheiden zijn.

Verlofopname, onbezoldigd verlof of (tijdelijke) vermindering arbeidsduur

Tegen integrale kostprijs

Denkbaar, mits strikte scheiding taken en verantwoordelijk-heden

Groeifase

Maximaal 1 jaar.

Verlenging mogelijk mits universitaire functie en werkzaamheden voor spin-off goed te scheiden zijn.

Vermindering arbeidsduur, zo nodig afspraken over beëindiging dienstverband

Tegen integrale kostprijs

Denkbaar, mits strikte scheiding taken en verantwoordelijk-heden