Arbeidsvoorwaarden

Nevenwerkzaamheden

Het komt regelmatig voor dat een medewerker van de UT nevenwerkzaamheden verricht. De UT juicht dit toe. Nevenwerkzaamheden kunnen bijdragen aan de professionele ontwikkeling van medewerkers en versterken de band tussen de UT en haar omgeving. Bovendien wil de UT bedrijvigheid creëren en stimuleren. Het verrichten van nevenwerkzaamheden past hierbij.
Onder nevenwerkzaamheden verstaat de UT alle betaalde en onbetaalde werkzaamheden die niet behoren tot de functie die je bij de UT vervult. Denk bijvoorbeeld aan een dienstverband bij een andere werkgever, een commissariaat of adviseurschap voor een externe organisatie en activiteiten als (startend) ondernemer of vrije beroepsuitoefenaar.
Bestuursfuncties en adviseurschappen die direct gekoppeld zijn aan de functie, ziet de UT niet als nevenwerkzaamheden. Dit geldt ook voor werkzaamheden in het kader van contractonderzoek of -onderwijs waarbij de UT zelf partij is en die je uitvoert binnen een dienstverband met de UT. Dit soort activiteiten maakt onderdeel uit van je functie bij de UT. Lezingen en andere ad hoc werkzaamheden die je het kader van het dienstverband verricht voor derden, zijn evenmin nevenwerkzaamheden. Het is voldoende als je over deze activiteiten werkafspraken maakt met je leidinggevende. Ook niet-zakelijke activiteiten die geen weerslag kunnen hebben op belangen van de UT, vallen niet onder nevenwerkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan een bestuursfunctie bij de school of sportvereniging van een kind. 

Wil je nevenwerkzaamheden (blijven) verrichten, dan moet je hiervoor altijd toestemming vragen. De omvang van jouw dienstverband met de UT en de omvang van de nevenwerkzaamheden doen hierbij niet ter zake. Ook wijzigingen in nevenwerkzaamheden moet je altijd melden.

Je vraagt toestemming via de webapplicatie Nevenwerkzaamheden. Je vindt deze webapplicatie onder “Mijn UT Applicaties”. Twijfel je of een activiteit onder het begrip nevenwerkzaamheden valt, dan is het verstandig deze wel te melden.

Voor nevenwerkzaamheden die geen nadelige invloed hebben op de vervulling van je functie en die de belangen van de UT niet kunnen schaden, krijg je doorgaans toestemming. Deze toestemming kan worden aangevraagd voor maximaal vier jaar. Wil je de nevenwerkzaamheden na afloop van deze periode voortzetten, dan moet je opnieuw toestemming vragen. Alleen wanneer je hoofdaanstelling elders is, kun je nevenwerkzaamheden opgeven voor onbepaalde tijd.

De regels voor nevenwerkzaamheden kun je nalezen in de regeling Nevenwerkzaamheden Universiteit Twente.

De samenleving vraagt van organisaties in het publieke domein transparantie en integriteit rond nevenwerkzaamheden. De UT wil graag aan deze wens voldoen. Met het Ministerie van OCW en de VSNU is afgesproken dat de UT externe partijen inzicht geeft in nevenwerkzaamheden waarvoor toestemming is verleend. Dit betreft informatie over de aard van de nevenwerkzaamheden en de instantie voor wie het wordt verricht.

Links