Zie Arbeidsvoorwaarden

Nevenwerkzaamheden

Het komt regelmatig voor dat een medewerker van de UT nevenwerkzaamheden verricht. De UT juicht dit toe. Nevenwerkzaamheden kunnen bijdragen aan de professionele ontwikkeling van medewerkers en versterken de band tussen de UT en haar omgeving. Bovendien wil de UT bedrijvigheid creëren en stimuleren. Het verrichten van nevenwerkzaamheden past hierbij.

Wat zijn nevenwerkzaamheden

Onder nevenwerkzaamheden verstaat de UT alle betaalde en onbetaalde werkzaamheden die niet behoren tot de functie die je bij de UT vervult. Denk bijvoorbeeld aan een dienstverband bij een andere werkgever, een commissariaat of adviseurschap voor een externe organisatie en activiteiten als (startend) ondernemer of vrije beroepsuitoefenaar.

Niet-zakelijke nevenwerkzaamheden die overduidelijk geen weerslag kunnen hebben op belangen van de UT, hoeven niet gemeld te worden. Denk bijvoorbeeld aan een bestuursfunctie bij de school of sportvereniging van een kind. 

Bestuursfuncties en adviseurschappen die direct gekoppeld zijn aan de functie, ziet de UT niet als nevenwerkzaamheden. Dit geldt ook voor werkzaamheden in het kader van contractonderzoek of -onderwijs waarbij de UT zelf partij is en die je uitvoert binnen een dienstverband met de UT. Dit soort activiteiten maakt onderdeel uit van je functie bij de UT. Ook deelname aan een wetenschappelijke commissie of overlegorgaan, (hoofd)redactiewerk en het reviewen van artikelen zijn in de regel geen nevenwerkzaamheden. Lezingen en andere ad hoc werkzaamheden die je in het kader van het dienstverband verricht voor derden, evenmin. Het is voldoende als je over deze activiteiten werkafspraken maakt met je leidinggevende.

Melden van nevenwerkzaamheden

Wil je nevenwerkzaamheden (blijven) verrichten, dan moet je hiervoor altijd toestemming vragen. De omvang van jouw dienstverband met de UT en de omvang van de nevenwerkzaamheden doen hierbij niet ter zake. Ook wijzigingen in nevenwerkzaamheden moet je altijd melden.

Je vraagt toestemming via de webapplicatie Nevenwerkzaamheden. Je vindt deze webapplicatie op de medewerkersportal onder “mijn apps”/ “mijn aanstelling”. Twijfel je of een activiteit onder het begrip nevenwerkzaamheden valt, dan is het verstandig deze wel te melden.

Spin-offs

Ben je voornemens om een spin-off bedrijf (mede) op te richten en/of wil je deelnemen aan een bestaand spin-off bedrijf dan dien je dit altijd te melden via de webapplicatie Nevenwerkzaamheden. Om te kunnen beoordelen hoe de spin-off activiteiten zich verhouden tot je functie bij de UT dienen er voor spin-off activiteiten heldere afspraken te worden vastgelegd. Hoe deze afspraken eruit zien verschilt per fase waarin het spin-off bedrijf zich bevindt. Bekijk daarom, voordat je de werkzaamheden voor een spin-off bedrijf meldt, de toelichting.

Voor nevenwerkzaamheden die geen nadelige invloed hebben op de vervulling van je functie en die de belangen van de UT niet kunnen schaden, krijg je doorgaans toestemming. Deze toestemming kan worden aangevraagd voor maximaal vier jaar. Wil je de nevenwerkzaamheden na afloop van deze periode voortzetten, dan moet je opnieuw toestemming vragen. Alleen wanneer je hoofddienstverband elders is, kun je nevenwerkzaamheden opgeven voor onbepaalde tijd.

Nevenwerkzaamheden (adjunct)Hoogleraren

De samenleving vraagt van organisaties in het publieke domein transparantie en integriteit rond nevenwerkzaamheden. De UT wil graag aan deze wens voldoen. Met het Ministerie van OCW en de VSNU is afgesproken dat de UT externe partijen inzicht geeft in nevenwerkzaamheden waarvoor toestemming is verleend. Dit betreft informatie over de aard van de nevenwerkzaamheden en de instantie voor wie het wordt verricht. Tevens tonen alle hoogleraren hun nevenwerkzaamheden op hun profielpagina. Nevenwerkzaamheden waarvoor toestemming is verleend worden automatisch getoond op de people pages van de UT en op het overzicht nevenwerkzaamheden UT hoogleraren.

Inventarisatie nevenwerkzaamheden

Vanwege het grote belang van integriteit en transparantie vragen we je, ook als je geen relevante nevenwerkzaamheden verricht, jaarlijks een bevestiging te doen van de actuele situatie van je nevenwerkzaamhedenregistratie. Zodra je hiervoor een oproep krijgt, kun je deze bevestiging doen via het scherm ‘verklaring nevenwerkzaamheden’ in de webapplicatie nevenwerkzaamheden.

Ook in je jaargesprek bespreek je met je leidinggevende of de afspraken die je gemaakt hebt rond je nevenwerkzaamheden nog actueel zijn en voldoen, danwel bijstelling behoeven.

Regels en procedures

De regels voor nevenwerkzaamheden kun je nalezen in de Sectorale regeling nevenwerkzaamheden. Deze regeling geldt voor alle Nederlandse Universiteiten.

Veelgestelde vragen

Heb je vragen over het melden van nevenwerkzaamheden of wil je weten wat wel en geen nevenwerkzaamheden zijn kijk dan of jouw vraag bij de FAQ staat.