Gebruikersvoorwaarden UT vanaf 1 april 2014

GEBRUIKERSVOORWAARDEN UT NS BUSINESS CARD

Algemeen

Voor dienstreizen binnenland per openbaar vervoer maken medewerkers gebruik van de NS Business Card. Het declareren van andere vervoerbewijzen is voor dienstreizen binnenland niet mogelijk.

Er bestaan twee soorten NS Business Cards: de persoonlijke kaart en de afdelingskaart.

De persoonlijke kaart staat op naam van/wordt beheerd door de medewerker op wiens naam de kaart is gesteld. De NS Business Card mag uitsluitend door deze persoon worden gebruikt. De eenheid (faculteit of dienst) bepaalt wie de beschikking krijgt over een persoonlijke kaart.

De afdelingskaart staat op naam van/wordt beheerd door een eenheid. Medewerkers die geen persoonlijke kaart ontvangen, maken voor dienstreizen binnenland gebruik van een door de eenheid te verstrekken afdelingskaart.

Door het in ontvangst nemen van een persoonlijke kaart dan wel het plaatsen van een handtekening in het register van een afdelingskaart, stemt de medewerker in met de voorwaarden die gelden voor gebruik van de NS Business Card.

Gebruik

 1. De NS Business Card is als regel uitsluitend bestemd voor het maken van UT dienstreizen per openbaar vervoer binnen Nederland. Gebruik van de kaart voor andere doeleinden, is alleen toegestaan in de onder 2. beschreven situatie.
 2. Een persoonlijke NS Business Card die is voorzien van een door de UT ingekocht OV abonnement, mag door de medewerker worden gebruikt voor woon-werkverkeer. Gebruik voor andere privédoeleinden is uitsluitend toegestaan als en voor zover dit kosteloos kan binnen het aan de NS Business Card gekoppelde OV abonnement.
 3. De medewerker mag de NS Business Card alleen gebruiken als vervoerbewijs voor het openbaar vervoer en voor het stallen van een fiets in een NS-fietsenstalling op het station.
  Indien de leidinggevende hiervoor voorafgaand aan de dienstreis toestemming geeft, mag de medewerker de NS Business Card ook gebruiken voor een (trein)taxirit vanaf het station naar de plaats van bestemming en voor het gebruik van Q-park P+R terreinen.
  Gebruik van alle overige diensten van de NS Business Card is niet toegestaan.
 4. De medewerker mag de NS Business Card niet aan derden uitlenen of er derden gebruik van laten maken.
 5. Bij correct gebruik van de NS Business Card zijn hieraan voor de medewerker geen kosten verbonden.
 6. Indien de NS aan de UT een correctietarief in rekening brengt omdat een medewerker de NS Business Card niet correct heeft gebruikt, dan kan de eenheid de hieraan verbonden kosten verhalen op de betreffende medewerker.
 7. Indien een medewerker de NS Business Card oneigenlijk gebruikt of misbruikt, dan zal de UT alle daaraan verbonden kosten verrekenen met aan de betreffende medewerker te verrichten betalingen (salaris, toelage, vergoedingen e.d.).
 8. Oneigenlijk gebruik en misbruik van de NS Business Card wordt beschouwd als plichtsverzuim in de zin van de Regeling Disciplinaire Maatregelen UT.

Diefstal, verlies of beschadiging

 1. De medewerker meldt diefstal of verlies van de NS Business Card onmiddellijk bij de contactpersoon van de eenheid.
 2. Als een medewerker diefstal of verlies van de NS Business Card niet onmiddellijk meldt, dan kan de eenheid de hieraan verbonden kosten verhalen op de medewerker.
 3. Vervanging van de persoonlijke NS-Business Card bij diefstal, vermissing of beschadiging verloopt via de contactpersoon van de eenheid.

Inleveren NS Business Card

 1. De medewerker aan wie een persoonlijke NS Business Card ter beschikking is gesteld, levert deze bij de beëindiging van het dienstverband uiterlijk op de laatste werkdag in bij de contactpersoon van de eenheid.
 2. De medewerker die voor een dienstreis gebruik heeft gemaakt van afdelingskaart levert de NS Business Card na terugkomst zo spoedig mogelijk in bij het secretariaat waar de kaart is opgehaald.
 3. De medewerker die de beschikking heeft gekregen over een persoonlijke NS Business Card maar deze niet wil (blijven) gebruiken, kan de kaart inleveren bij de contactpersoon van de eenheid.
 4. Bij misbruik of ongeoorloofd gebruik van de NS Business Card wordt deze ingenomen.
 5. Bij inlevering/inname van de persoonlijke NS Business Card ontvangt de medewerker een bewijs van inlevering.