Zie UT regelingen

Seniorenregeling (instroom niet meer mogelijk)

Seniorenregeling 2006

Instroom in deze regeling is niet meer mogelijk.

De seniorenregeling maakt onderdeel uit van de cao Nederlandse Universiteiten (artikel 4.21 en volgende). Medewerkers van 59 jaar en ouder kunnen gebruik maken van deze regeling.

Bij een volledig dienstverband (38 uur) ga je wekelijks vier dagen van acht uur werken. Je behoudt jouw volledige salaris. In ruil voor de vermindering van jouw feitelijke arbeidsduur (de formele arbeidsduur wijzigt niet), doe je afstand van het leeftijdsverlof als bedoeld in artikel 2 lid 5 van de Verlofregeling UT (bij 59 jaar 32 uren per kalenderjaar, vanaf 60 jaar 40 uren per kalenderjaar). Omdat je feitelijk deeltijd werkt, vervalt jouw aanspraak op extra verlofuren in het kader van de flexibele werkduur (de zgn. oude ADV-dagen). Jouw aanspraak op vakantieverlof wordt bij een volledig dienstverband op jaarbasis teruggebracht tot 144 vrij opneembare uren.

Algemeen

Dienstverband < 38 uur

Voor medewerkers met een deeltijd dienstverband geldt de Seniorenregeling 2006 naar evenredigheid van de formeel overeengekomen arbeidsduur. Zodra de regeling leidt tot een feitelijke beschikbaarheid van minder dan drie dagen per week kan de UT, als het belang van de functievervulling daarmee wordt gediend, in overleg met de medewerker de compensatie in vrije tijd vastleggen op jaarbasis in plaats van weekbasis.

Neveninkomsten

Als je tijdens jouw deelname aan de Seniorenregeling 2006 extra inkomsten verwerft uit arbeid of bedrijf, dan worden deze met jouw salaris verrekend.

Taakvermindering

Ga je gebruik maken van de Seniorenregeling 2006, dan maak je tijdig afspraken met jouw leidinggevende over een evenredige taakvermindering. Deze afspraken worden jaarlijks herbevestigd.

Collectieve sluitingsdagen en feestdagen

De collectieve sluitingsdagen (brugdagen) worden niet in mindering gebracht op jouw vakantieverlof. 

Als er in één week op een van jouw werkdagen een feestdag of collectieve sluitingsdag valt, dan werk je op de overige vier dagen van die week. Vallen er twee of meer feest/collectieve sluitingsdagen in één week, dan werk je op de overige dagen.