Regelingen opleidingen UT 1998

I Begripsbepalingen

Artikel 1

Deze regeling verstaat onder:

 1. college: het College van Bestuur van de Universiteit Twente
 2. personeelslid: degene die een dienstverband heeft met de Universiteit Twente
 3. studieverlof: betaald verlof om een opleiding of studie te volgen
 4. beheerder: degene die volgens het Bestuurs- en beheersreglement met het beheer van een eenheid belast is
 5. eenheid: een beheerseenheid zoals omschreven in het Bestuurs- en beheersreglement

II Studie in opdracht

Artikel 2

 1. De directe chef kan het personeelslid opdracht geven tot het volgen van een studie.
 2. De opdracht aan het personeelslid geschiedt schriftelijk. In de opdracht neemt de beheerder bepalingen op inzake studieverlof en vergoedingen die gelden voor de studie-opdracht.
 3. De beheerder van het personeelslid ontvangt een afschrift van de opdracht.

Artikel 3

 1. De beheerder verleent het personeelslid studieverlof voor het volgen van lessen, het deelnemen aan een tentamen of examen e.d., tenzij het belang van de eenheid zich daartegen verzet.
 2. Ter voorbereiding op een tentamen en/of een examen kan de beheerder bovendien extra studieverlof verlenen.
 3. De volgende kosten worden in ieder geval door de eenheid vergoed:
  noodzakelijk gemaakte reis- en verblijfkosten conform de vergoedingsregeling voor dienstreizen;
  de noodzakelijk gemaakte cursus- en lesgelden, examen- en diplomakosten;
  de aanschafkosten van het verplicht gestelde studiemateriaal.

Artikel 4

Bij een studie in opdracht is het niet mogelijk te bepalen dat het personeelslid de studiekosten, om welke reden ook, geheel of gedeeltelijk terug dient te betalen.

III Studie op verzoek

Artikel 5

 1. Het personeelslid kan een verzoek indienen bij de beheerder om, geheel of gedeeltelijk op kosten van de beheerder, een studie te gaan volgen.
 2. De aanvraag gaat vergezeld van een schatting van de te maken studiekosten en het benodigde studieverlof. De beheerder kan toestemming voor de studie verlenen. De beheerder deelt het besluit schriftelijk mede aan het personeelslid en neemt daarbij bepalingen op inzake studieverlof en studiekosten.
 3. Als de beheerder het verzoek geheel of gedeeltelijk afwijst dient het besluit daartoe met redenen te zijn omkleed. De beheerder toetst het studieverzoek marginaal.
 4. De directe chef van het personeelslid ontvangt een afschrift van het besluit.
 5. De verplichting om studiekosten terug te betalen kan slechts ontstaan door deze verplichting in het in lid 2 bedoelde besluit te vermelden. Hierbij wordt aangegeven bij welke omstandigheden terugbetaald dient te worden.

V Bezwaar- en slotbepalingen

Artikel 6

 1. Als het personeelslid zich niet kan verenigen met enig door de beheerder genomen besluit op basis van deze regeling, dan kan het personeelslid binnen zes weken schriftelijk aan de beheerder om heroverweging verzoeken. Het personeelslid wordt in de gelegenheid gesteld zijn verzoek mondeling bij de beheerder toe te lichten. De beheerder kan bepalen dat ook andere personen bij de toelichting aanwezig zijn.
 2. De beheerder neemt binnen zes weken na ontvangst van het verzoek om heroverweging een besluit. Hij deelt het personeelslid zijn besluit schriftelijk mede. Laat de beheerder het oorspronkelijke besluit in stand, dan vermeldt hij de gronden hiervoor. Bovendien vermeldt hij dat het personeelslid binnen 6 weken bij het college een bezwaarschrift in kan dienen.

Artikel 7

 1. De beheerder kan ten gunste van het personeelslid afwijken van het bepaalde in deze regeling.
 2. In gevallen waarin de regeling niet voorziet beslist het college.
 3. Op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling wordt de Studiefaciliteitenregeling rijkspersoneel buiten werking gesteld.
 4. De regeling treedt in werking op 1 juli 1998 en kan worden aangehaald als Regeling Opleidingen Universiteit Twente 1998.