Een verzoek indienen

Volgens de Nederlandse Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) heeft de examencommissie de bevoegdheid om in specifieke gevallen af te wijken van de regels in de onderwijs- en examenregeling (OER) van deze universiteit. Studenten kunnen daarvoor een gemotiveerd verzoek indienen dat vervolgens door de examencommissie wordt beoordeeld.

Lees de volgende informatie zorgvuldig door als u een verzoek wilt indienen. Alleen aanvragen die volledig zijn en op tijd worden ingediend, worden in behandeling genomen.

Deadline

De examencommissie GZW-HS komt eenmaal per maand bijeen. Een verzoek aan de examencommissie dient uiterlijk twee weken voor de vergadering ingediend te zijn. De vergaderdata van de examencommissie en de deadlines voor het indienen van het verzoek zijn te vinden in het vergaderrooster. De examencommissie verstuurt binnen twee weken na de vergadering een reactie op het verzoek. 

Benodigde informatie

  • Vul uw persoonlijke gegevens en het onderwerp van uw verzoek in.
  • Controleer of uw verzoek voldoet aan de regels van de OER en de regels van de examencommissie.*
  • Voeg uw motivatie toe.
  • Voeg relevante documenten toe indien van toepassing.
  • Neem contact op met de studieadviseur in geval van persoonlijke omstandigheden of als je advies en tips nodig hebt voor het schrijven van je verzoek.

* De onderwerpen waarover de examencommissie kan beslissen, zijn te vinden in de volgende bijlagen:

Verzoek