Zie AFGERONDE PROJECTEN

Binnenstadsbeken Hengelo

Levendige discussie over beken in Hengelo

Donderdag 21 februari vond een bijzonde­re discussiemiddag plaats georganiseerd door de Stichting Groene Binnenstadsbe­ken Hengelo samen met de Wetenschaps­winkel UT.

In het kantoor van Groothuis & Postma Architec­ten, een verbouwd kerkgebouw, zat men ‘neus aan neus’ zoals een blij verraste Sietske Smit consta­teerde. Zij is secretaris van de Stichting die graag ziet dat de beken terugkeren in de stad. Zo kan de kwaliteit van wonen verbeteren en brengt men het historische gevoel terug.

De eerste bewoners van Hengelo vestigden zich bij Berflobeek, Drienerbeek en Elsbeek. Bij de textiel- en metaalindustrie speelden de beken een belang­rijke rol, en droegen zo belangrijk bij aan de ontwik­keling van de stad. Behalve nostalgie waren er ook schaduwzijden. Door de beken kreeg Hengelo veel te maken met wateroverlast en vervuiling.

Door bebouwing en het wegennet zijn veel beken aan het zicht onttrokken, soms letterlijk in de grond verdwenen door een buizenstelsel. In de actu­ele planvorming rondom de Lange Wemen hoopt de Stichting dat de beken een ruime kans krijgen, zodat de bewoners weer kunnen zien waar de Thiemsbrug zijn naam aan dankt en waarom deze plek zo belangrijk voor Hengelo is.

De Stichting kan hoopvol terugzien op de discus­siemiddag. Alle aanwezigen zien de beken graag aan de oppervlakte terugkomen in de stadsontwik­kelingsplannen. Naast projectontwikkelaars, archi­tecten en het waterschap waren ook de wethouder ruimtelijke ordening, vertegenwoordigers van poli­tieke partijen en ‘bezorgde Hengeloërs’ aanwezig.

Er blijkt ontwerpruimte aanwezig voor de beken. Dit moet wel op een financieel haalbare manier gebeu­ren waarbij ook het beheer een belangrijk punt van aandacht is. Interessant onderwerp was de vraag of de beken echt kunnen bijdragen aan het woongenot en aan recreatie: lommerrijk waar mogelijk, stedelijk als het moet. Voor de beleving is het hoe dan ook nodig dat men dichtbij het water kan komen, op het niveau van de beekloop zelf.