Zie Werkzaamheden

Jaarrekeningcontrole

Jaarrekeningcontrole

De controle van de (geconsolideerde) jaarrekening van de Universiteit Twente wordt door Financial Audit uitgevoerd in het reviewmodel met de extern accountant. De essentie van het reviewmodel is dat de controlewerkzaamheden primair door Financial Audit worden uitgevoerd en dat de extern accountant een review uitvoert op de door Financial Audit uitgevoerde controlewerkzaamheden.

De controlestrategie en controleaanpak voor de jaarrekeningcontrole wordt in nauw overleg met de extern accountant vastgesteld. Datzelfde geldt voor de tolerantie, als maatstaf voor de te bereiken controle-zekerheid en daarmee de omvang van de te verrichten werkzaamheden. Bij de vaststelling van de controleaanpak worden de aanwijzingen en voorschriften in het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ betrokken. Dit protocol vormt de schakel tussen wet- en regelgeving en de uit te voeren werkzaamheden door de accountant. De controleaanpak voor de jaarrekeningcontrole wordt opgenomen in het jaarplan Financial Audit, waarin het auditplan voor het komende kalenderjaar (ook voor andere opdrachten) wordt toegelicht. Het jaarplan wordt door het College van Bestuur vastgesteld en geagendeerd in (de auditcommissie van) de Raad van Toezicht van de Universiteit Twente vanuit  haar toezichthoudende rol op het bestuur ten aanzien van het functioneren van de interne accountantsafdeling.

De controle van de jaarrekening wordt gedurende de gehele verslagperiode uitgevoerd. Tijdens de interim-controle (in het najaar) wordt een beoordeling uitgevoerd van de administratieve organisatie en daarin verankerde maatregelen van interne beheersing (opzet, bestaan en werking) van de hiervoor relevante (financieel administratieve) processen. Een adequaat systeem van interne beheersing is van essentieel belang om zowel de betrouwbaarheid (juistheid, volledigheid en tijdigheid) als rechtmatigheid van de transacties en daarbij behorende (geautomatiseerde) gegevensverwerking te waarborgen. Over de bevindingen uit de interim-controle wordt door Financial Audit in een managementletter verslag uitgebracht aan het College van Bestuur en (de auditcommissie van) de Raad van Toezicht van de Universiteit Twente.

Tijdens de balanscontrole (in het voorjaar daaropvolgend) worden controlewerkzaamheden verricht teneinde vast te stellen dat de (geconsolideerde) jaarrekening van de Universiteit Twente een getrouw beeld geeft van de financiële positie per balansdatum en het exploitatiesaldo en de kasstromen over het verslagjaar. Voorts wordt vastgesteld of de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balans-mutaties voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Financial Audit rapporteert haar bevindingen uit de jaarrekeningcontrole aan het College van Bestuur en (de auditcommissie van) de Raad van Toezicht  in het  accountantsverslag. De extern accountant draagt de ongedeelde verantwoordelijkheid voor de certificering (middels afgifte van een controleverklaring) van de externe jaarrekening.

Tussen de interim-controle en balanscontrole wordt binnen de jaarrekeningcontrole van de Universiteit Twente een derde controlemoment onderscheiden. Deze controle, ook wel hardclose genaamd, is erop gericht dat controlewerkzaamheden gespreid uitgevoerd worden over de gehele controleperiode. Dit biedt de instelling extra tijd om vraagpunten op te lossen en zorgt tevens voor een spreiding van de werkdruk binnen de accountantsafdeling. Met de werkzaamheden die ten tijde van de hardclose specifiek op de balansposten werk in opdracht van derden en voorzieningen worden uitgevoerd (naar de stand van september van dat jaar), wordt bewerkstelligd dat de balanswerkzaamheden voor betreffende posten efficiënt worden uitgevoerd.