Zie Finance

Openen projecten

Met behulp van dit formulier kunt u een verzoek indienen tot het openen van een nieuw 2e of 3e geldstroom project. De btw status van nieuw te openen projecten wordt in eerste instantie door het decentrale financiële cluster bepaald. Er moeten contracten enz. worden meegestuurd zodat het BTW-steunpunt kan controleren of de door het financieel cluster toegekende btw status juist is. Als er sprake is van een project met meerdere opdrachtgevers met een verschillende btw-status moet er per btw-status een formulier worden ingediend.

De clusters voeren de nieuwe projecten zelf in OFI/Oracle in (voorinvoer). Nadat de projecten zijn beoordeeld door FEZ worden de betreffende projecten geopend in Oracle.

Aanvraagformulier openen nieuwe projecten

Nederlandse opdrachtgever/subsidiegever

U heeft aangegeven dat er sprake is van een project met een Nederlandse opdrachtgever/subsidiegever. Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden?

Heeft de opdrachtgever/subsidiegever zelf een rechtstreeks belang bij het onderzoek? 

Er is sprake van een rechtstreeks belang als:

  • de opdrachtgever de resultaten van het onderzoek gebruikt voor zijn/haar eigen beleid;
  • de opdrachtgever werkzaamheden die hij/zij zelf uit moet voeren uitbesteedt aan de UT;
  • er een rechtstreeks verband bestaat tussen de prestatie en de vergoeding.

Als er sprake is van een rechtstreeks belang is het door de UT uit te voeren onderzoek belast met btw.

Korte omschrijving van het projecten van de door de UT uit te voeren werkzaamheden in het kader van dit project: 

EC-projecten

U heeft aangegeven dat er sprake is van een project dat gefinancierd wordt door de Europese Commissie. Zou u onderstaande vragen willen beantwoorden m.b.t. dit project?

Betreft het een onderzoek ten behoeve van het eigen beleid van de Europese Commissie (d.w.z. dat de EC zelf een rechtstreeks belang heeft bij het onderzoek) of gaat het om een onderzoek in het kader van het algemene belang (denk hierbij o.a. aan de 7e kader programma's en Horizon2020)?

Buitenlandse opdrachtgever(s)/subsidiegever(s)

U heeft aangegeven dat er sprake is van een project dat gefinancierd wordt door een buitenlandse opdrachtgever/subsidiegever. Zou u onderstaande vragen willen beantwoorden m.b.t. dit project?

In welk land is de subsidiegever/opdrachtgever gevestigd?

Heeft de opdrachtgever/subsidiegever een btw-nummer?

Vrijstelling voor ambassades, internationale organisaties en NAVO-onderdelen gevestigd in andere EU-landen:

Er geldt een vrijstelling van Nederlandse btw voor in andere EU-landen gevestigde:

  • ambassades en consulaten en bepaalde leden daarvan;
  • (onderdelen van) internationale organisaties en bepaalde functionarissen daarvan;
  • hoofdkwartieren en aldaar gestationeerde strijdkrachten en civiele diensten van de NAVO, andere dan die van de desbetreffende staat zelf.

Onder bepaalde voorwaarden is het ook mogelijk dat het 0-tarief mag worden toegepast (de voorwaarden waaraan voldaan moet worden voor de toepassing van de vrijstelling of 0-tarief staan in de btw handleiding die op de website van FEZ staat onder het hoofdstuk "vrijstellingen").