Documenten

Sirius Richtlijnen

Wat is het Sirius Programma?

Het Sirius Programma stelt hogescholen en universiteiten in staat de beste studenten uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. Het doel is inzicht te verkrijgen in hoe excellentie het beste bereikt kan worden en welke belemmeringen hiervoor in de huidige situatie bestaan. Het grootste deel van het budget is beschikbaar voor het bachelortraject dat in 2008 van start is gegaan (€ 48,8 miljoen). Het mastertraject met een budget van € 12,2 miljoen is gestart in december 2010. Het Ministerie van OCW financiert het Sirius Programma, dat een onderdeel van het Platform Bèta Techniek is.


Welke instellingen nemen deel?

In totaal hebben 20 instellingen in twee tranches een subsidietoekenning gekregen voor hun bachelor aanvraag (11 hogescholen en 9 universiteiten ); zes van deze instellingen hebben ook een aanvraag voor de master gehonoreerd zien worden:

Ø6 instellingen zijn in 2009 gestart met programma’s in de bachelor (tranche 1): Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam/Vrije Universiteit (gezamenlijk één aanvraag), Universiteit Maastricht, Hanzehogeschool Groningen.

Ø14 instellingen zijn in 2010 gestart met programma’s in de bachelor (tranche 2):

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, Driestar Educatief, Hogeschool Edith Stein, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Rijksuniversiteit Groningen, Saxion Hogescholen, Technische Universiteit Delft, Tilburg University, Universiteit Leiden.

Ø6 instellingen zijn in 2011 gestart met programma’s in de master:

Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, Technische Universiteit Delft, Universiteit Leiden, Universiteit Maastricht, Universiteit Utrecht.

De instellingen uit tranche 1 sluiten eind 2012 de Sirius subsidieperiode af. De instellingen uit tranche 2 ronden eind 2013 de periode af en de mastertrajecten lopen t/m eind 2014.


Beoordeling: waar wordt naar gekeken?

Binnen het Sirius Programma wordt de volgende definitie gehanteerd als het gaat om excellentiebevordering: Excellentie gaat om gedifferentieerd onderwijsaanbod specifiek gericht op de ‘beste’ studenten, die meer willen en kunnen dan het reguliere programma hen biedt (bij benadering de beste 20% van de gehele studentenpopulatie). Voor deze groep studenten worden speciale trajecten aangeboden waarin ze binnen de reguliere (nominale) studietijd tot een hoger niveau worden gebracht, ten opzichte van het reguliere niveau.


Bij de beoordeling van de ingediende aanvragen voor het Sirius Programma is gekeken naar: :

-input (welke studenten en hoe worden zij geselecteerd)

-throughput (wat voor programma wordt studenten aangeboden, door welke docenten)

-output (wat levert het op, meerwaarde van deelname, eindniveau)

Deze drie punten moeten onderscheidend zijn van wat het reguliere programma biedt.

Een blauwdruk voor excellentiebevordering bestaat niet. Elke instelling geeft zijn eigen invulling aan excellentiebevordering. Dit gebeurt o.a. middels extracurriculaire honours- of excellentieprogramma’s (ca. 30 ects.), intracurriculaire honours- of excellentieprogramma’s (als speciale track binnen een opleiding), university colleges (kleinschalige, residentiële programma’s met breed programma en selectie voor de poort).


Meer informatie

www.siriusprogramma.nl


Meer informatie over excellentiebevordering in het kader van de prestatieafspraken kunt u vinden op de website van de Reviewcommissie voor Hoger Onderwijs en Onderzoek:

www.rchoo.nl