Organisatie

Algemeen

EWI coördinator kwaliteitszorg onderwijsontwikkeling
Cynthia Souren

Opleidingscommissie (OLC)

De OLC is een adviesorgaan voor de opleidingsdirecteur en moet over alle onderwijszaken gehoord worden. Het gaat hier onder meer om onderwijsprogramma’s, studielast, roosters, klachtenafhandeling en vakevaluaties.

Examencommissie

De examencommissie bestaat uit stafleden en heeft een zelfstandige bevoegdheid over alles wat te maken heeft met de verschillende examens. De commissie stelt de regels op over examens, wel of niet slagen, met lof-regeling, etc. In deze commissie wordt vastgesteld welke studenten wanneer voor welk examen geslaagd zijn. Ook rendementscijfers en fraudegevallen komen ter sprake. De examencommissie is onder andere bereikbaar via de griffier van de examencommissie.

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Het wetenschappelijk onderwijs is geregeld door de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). Hierin worden globale regels gegeven over de doelstellingen van het wetenschappelijk onderwijs en wordt de bestuursstructuur van de Universiteiten geregeld. De WHW regelt de cursusduur van de initiële opleidingen, geeft aan op welke manieren men ingeschreven kan zijn en regelt de toelating tot de verschillende examens.

De WHW geeft aan de faculteitsdecaan een centrale taak voor wat betreft de inrichting van de faculteit voor het onderwijs en de wetenschapsbeoefening. De decaan stelt de Onderwijs- en Examenregeling (OER) vast, en ook het faculteitsreglement waarin het bestuur en de inrichting van de faculteit nader geregeld wordt.

In de OER wordt een groot aantal belangrijke punten met betrekking tot het onderwijs en de tentamens/examens geregeld, waaronder:

  • de inhoud van de opleiding
  • de studielast van de onderdelen (vakken, practica, projecten, stage, opdrachten)
  • welke examens er zijn
  • het aantal malen per studiejaar dat tentamens en examens afgelegd kunnen worden
  • de geldigheidsduur van beoordelingen.

Studentenstatuut

De WHW schrijft ook voor dat er een Studentenstatuut is. Het Studentenstatuut kent een instellingsspecifiek deel, geldig voor de hele universiteit (waarin bijvoorbeeld de financiële ondersteuningsregelingen van de universiteit geregeld zijn, zie) en een opleidingsspecifiek deel waarin bijvoorbeeld informatie over de studieopbouw en de ondersteunende faciliteiten opgenomen moet zijn. www.utwente.nl/so/studentenbegeleiding/regelingen/studentenstatuut/

Accreditatie

In Nederland moet een opleiding geaccrediteerd zijn om in aanmerking te komen voor bekostiging door de overheid. Accreditatie is "het verlenen van een keurmerk dat aangeeft dat aan bepaalde maatstaven is voldaan". Ook de toekenning van studiefinanciering aan de studenten is afhankelijk van accreditatie. De opleiding Technische Wiskunde is opnieuw geaccrediteerd in 2006 door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).