AVI1, 2011-2012

Toetsspecificatie

AVI1 Vakdossier

20 juni 2012

Vakbeschrijving

Voor een succesvolle (studie)loopbaan moet je je bekwamen in verschillende academische vaardigheden. In dit vak train je communicatieve vaardigheden: (academisch) schrijven en presenteren. Je oefent de vaardigheden in kleine stappen en gestructureerd en je krijgt veel feedback.

Verder verwerf je inzicht in de opbouw van je studie. Je bereidt je voor op het maken van keuzes binnen en na deze opleiding. Je verkent het onderzoeksdomein informatica, en wat het doen van wetenschappelijk onderzoek betekent. Je leert over hoe de academische wereld georganiseerd is.

Dit vak levert een bijdrage aan je persoonlijke en academische vorming. Enerzijds is het de bedoeling dat je een kritische houding ontwikkelt. Maar je wordt ook gevraagd te reflecteren op je eigen ontwikkeling. Vragen waarop je een antwoord probeert te vinden zijn wat waren mijn verwachtingen aan het begin van de studie, welke mogelijkheden in het vervolg van de studie passen bij mijn capaciteit en interesse, welke persoonlijke uitdaging zie ik in de informaticastudie?

In een serie hoorcolleges zullen onderzoekers (o.a. hoogleraren) met eigen voorbeelden en eigen ervaringen inzicht geven in de studie en het vakgebied.

Je voert binnen de thema's twee opdrachten uit. Onderdelen van de opdrachten zijn het lezen van een wetenschappelijk artikel, het interviewen van een onderzoeker en het presenteren van de resultaten van deze activiteiten (schriftelijk en mondeling).

Leerdoelen

Leerdoelen Academische vaardigheden

De student kan na het volgen van het vak:

een presentatie houden voor een klein publiek, waarbij hij/zij

oeen logische structuur hanteert,

oinhoudelijk aansluit bij de doelgroep en

oadequaat gebruik maakt van media,

een (populair)wetenschappelijk artikel analyseren en samenvatten waarbij de student hoofd- en bijzaken onderscheidt en de kern duidelijk weergeeft,

reflecteren op eigen en andermans werk, dat wil zeggen zowel schriftelijk als mondeling werk ter discussie stellen en op kwaliteit beoordelen;

een verslag schrijven over de resultaten van het werk. Dit verslag kent een logische structuur, een helder argumentatie, een stijl passend bij de doelgroep en correct Nederlands;

Leerdoelen Academische vorming
De student kan na het volgen van het vak:

in grote lijnen de opleiding beschrijven (vakken, thema's, samenhang, keuzeopties, vervolgmogelijkheden, ....);

voorbeelden geven en toelichten van onderzoeks- en ontwerpdomeinen in informatica en twee subdomeinen beschrijven met behulp van relevante onderzoeksvragen of -methoden,

een beeld schetsen van beroepsmogelijkheden na een studie technische Informatica, gebaseerd op enkele voorbeelden uit wetenschap en bedrijfsleven,  

Leerdoelen Persoonlijke vorming
De student kan na het volgen van dit vak:

eigen voorkeuren aangeven en toelichten in de onderzoeks- en ontwerpdomeinen van informatica en in het toekomstig werkveld,

de eigen ontwikkeling in communicatieve vaardigheden beschrijven.Toetsplanning
hoorcolleges

interview-opdracht

schrijven


presenteren

bedrijfsbezoek

alumnimiddag

persoonlijk essay

4 hoogleraren geven presentatie over hun onderzoeksgebied en hun rol daarin

paper lezen, auteur interviewen, in 2-tallen verslag schrijven

individueel 3 artikelen schrijven, elkaars werk reviewen

individueel 3 presentaties voor ca 6 mede-studenten,

elkaar feedback geven

deelnemen aan door eigen groep georganiseerd bedrijfsbezoek

aan de hand van thema’s gesprekken met alumni voorbereiden, alumni geven presentaties

individueel reflectieverslag aan het eind van het vak + gesprek met SA (eigen mening en houding tov onderzoek en beroepspraktijk)

Leerdoelen Academische vaardigheden De student kan na het volgen van het vak:

1

een presentatie houden voor een klein publiek
score O/V/G

(individueel)
2

een (populair)wetenschappelijk artikel analyseren en samenvatten waarbij de student hoofd- en bijzaken onderscheidt en de kern duidelijk weergeeft,


voor verslag score O/V/G (beoordeling in tweetallen)


3

reflecteren op eigen en andermans werk, dat wil zeggen zowel schriftelijk als mondeling werk ter discussie stellen en op kwaliteit beoordelen;verplicht deelnemen aan reviewen

verplicht deelnemen aan feedback geven
4

een verslag schrijven over de resultaten van het werk. Dit verslag kent een logische structuur, een helder argumentatie, een stijl passend bij de doelgroep en correct Nederlands;


voor verslag score O/V/G (beoordeling in tweetallen)

score O/V/G

(individueel)

Leerdoelen Academische vorming De student kan na het volgen van het vak:

5

in grote lijnen de opleiding beschrijven (vakken, thema's, samenhang, keuzeopties, vervolgmogelijkheden, ....);verplichte deelname

6

voorbeelden geven en toelichten van onderzoeks- en ontwerpdomeinen in informatica en twee subdomeinen beschrijven met behulp van relevante onderzoeksvragen of -methoden,

verplichte deelname

verplichte deelname

verplichte deelname

verplichte deelname
7

een beeld schetsen van beroepsmogelijkheden na een studie technische Informatica, gebaseerd op enkele voorbeelden uit wetenschap en bedrijfsleven,  

verplichte deelname

individueel op basis van al dan niet actieve rol, score O/V/G


Leerdoelen Persoonlijke vorming De student kan na het volgen van dit vak:

8

eigen voorkeuren aangeven en toelichten in de onderzoeks- en ontwerpdomeinen van informatica en in het toekomstig werkveld,verplicht: individueel geschreven reflectieverslag en -gesprek

9

de eigen ontwikkeling in communicatieve vaardigheden beschrijven.verplicht: na eerste 2 artikelen individueel geformuleerde doelen voor eigen ontwikkeling

verplicht: na iedere presentatie geschreven eigen voortgangsverslag
Criteria voor beoordeling

Voor een groot aantal activiteiten geldt een verplichte deelname als voorwaarde voor het behalen van een voldoende. Voor de andere beoordelingen zijn criteria geformuleerd.


Interviewverslag


artikelen


presentaties


alumnimiddagHerkansing

Voor AVI1 is er geen herkansing later in het jaar. Wie een onvoldoende heeft, moet het volgende jaar het vak volledig over doen. Wel is er binnen het kwartiel een mogelijkheid voor herkansing. In de laatste week wordt op maandag de uitslag bekend gemaakt, voor wie dat nodig heeft is er een herkansing op vrijdag in dezelfde week. Op die vrijdag werken de herkansers gedurende de hele dag aan één of meer opdrachten (afhankelijk van de onderdelen waarop ze onvoldoende scoorden. Ook de gemiste presentaties worden op die dag ingehaald.

In de eerste ronde moet het schrijfwerk van de studenten voldoen aan een gedefinieerde basiskwaliteit, tijdens de herkansing wordt beoordeeld op groei.


Toetsen: opdrachten in 2010/2011

vier hoorcolleges

gastcolleges van Prof. dr. J.C. van de Pol (FMT), Prof. dr. P.H. Hartel (DIES), Prof. dr. V. Evers, Dr. ir. A. Pras


Interviewopdracht

zie Studiehandleiding AVI1, november 2011, pag. 16, 17, 18


Schrijfopdracht “artikel A”

Schrijf een artikel van 200 à 220 woorden voor de doelgroep de lezers van I/O Vivat …..

met een korte inleiding (twee of drie zinnen) en met een korte afsluiting,

1.zonder spelfouten,

2.met goedlopende zinnen en

3.in een passende stijl.


Vandaag via Blackboard inleveren!

Woensdag feedback van docenten en medestudenten.


Schrijfopdracht “artikel B”


Schrijfopdracht “artikel C”


Presentatieopdracht A


Presentatieopdracht B


Presentatieopdracht C


Voorbeeld van opdracht alumnimiddag
Vakevaluaties

Gemiddeld eindoordeel werkgroepen:


Peer review


Logboek

Studenten moeten tijdens dit vak aan veel activiteiten verplicht deel nemen (als voorwaarde voor het verkrijgen van een voldoende eindbeoordeling. Er is geen formele grens gelegd aan het aantal keren dat een activiteit gemist mag worden. Wel moeten ze zich bij overmacht afmelden. In de praktijk van vier jaar AVI1 blijkt dat van de geslaagden slechts een beperkt aantal studenten één keer een activiteit miste. Alleen als het om een presentatie ging, moesten ze die inhalen. Studenten die vaker verzuimen, blijken aan het eind niet te slagen, omdat ze ook één of meer producten (artikel, verslag, essay) niet ingeleverd hebben.


Resultaten


Reactie docent

Het vak werd voor de vierde keer gegeven. De evaluatieresultaten van de laatste drie uitvoeringen waren (uitgedrukt in het gemiddeld eindoordeel van de studenten; 5.8 (09/10), 6.3 (10/11) en 6.9 (11/12). De enige inhoudelijke verandering is het toevoegen van een bedrijfsbezoek als opdracht (sinds 10/11). Deze opdracht wordt zeer gewaardeerd door de studenten. De stijging van het eindoordeel is naar mijn idee echter vooral ontstaan door een steeds betere organisatie van het vak. De studenten werken aan een groot aantal leerdoelen, voor een deel parallel. De nieuwe opzet van de studiehandleiding (11/12) met aparte delen voor de beschrijving van de opdrachten en de chronologische weergave van de activiteiten heeft de studenten meer controle gegeven over hun eigen planning.

Uit de evaluatie van de laatste uitvoering (11/12) bleek duidelijk dat studenten problemen hebben met de beoordelingsprocedure. Vooral het feit dat ze tijdens het vak geen tussenbeoordelingen (wel feedback) krijgen maakt ze onzeker. Voor het komend jaar proberen we hiervoor een oplossing te vinden. Wellicht is het mogelijk de interviewopdracht al gedurende het kwartiel te beoordelen. Ook bekijken we of we tussentijds uitspraken kunnen doen over het schrijfwerk, die de student duidelijker maken waar hij of zij staat.