Zie Archief

Meer waardering voor onderwijs: ETP 1.0

Wat houdt ETP 1.0 in?

Binnen de (internationale) universitaire wereld bestaat de wens onderwijsinspanningen van docenten sterker te waarderen.  Binnen EWI is om die reden, op basis van resultaten van onderzoek, ervaringen elders en gesprekken met een groot aantal EWI-docenten, een voorstel ontwikkeld om de waarde die toegekend wordt aan onderwijsprestaties te verhogen. Achterliggend idee is dat dit ten goede komt aan het werkplezier van de docenten, en tevens een krachtige positieve impuls geeft aan de kwaliteit van het EWI-onderwijs.

De eerste stap in die richting voeren we uit in de pilot ETP 1.0. De werkwijze leunt zwaar op de succesvol gebleken aanpak van Lund University.  ETP staat voor Excellent Teaching Practitioner, de titel die excellente docenten in Lund krijgen. De pilot loopt in 2016/2017 en heeft twee doelen: [1] een beperkte groep docenten doet ervaring op met de gekozen werkwijze en [2] ETP 2.0 wordt voorbereid: er wordt gewerkt aan een aangepast voorstel voor een werkwijze die optimaal past bij de cultuur en organisatie van EWI. Deze aangepaste versie start in 2017/2018.

VOOR WELKE AANPAK KIEST EWI OM HET ONDERWIJS OP EEN HOGER NIVEAU TE BRENGEN?

De waardering voor onderwijs wordt sterker door de kwaliteit van het onderwijs op een hoger niveau te brengen en docenten die daaraan een bijdrage leveren te belonen. EWI wil docenten aanmoedigen zich te ontwikkelen tot excellent docent. Excellente docenten zorgen samen voor een verhoging van de kwaliteit van het onderwijs, enerzijds doordat ze hun eigen onderwijs op een hoger plan brengen, anderzijds doordat ze hun ervaringen en expertise delen met collega’s en zo invloed hebben op het totale onderwijs. Docenten kunnen lid worden van een netwerk van excellente docenten. Leden van het netwerk krijgen een titel.

Wat zijn excellente docenten?

Excellent docent wordt iemand niet zo maar, er worden hoge eisen gesteld. Een docent moet langere tijd werken aan zijn eigen onderwijsontwikkeling en het versterken van zijn rol in de eigen onderwijsomgeving. De docent is zelf verantwoordelijk voor die ontwikkeling. Een docent die kan aantonen dat hij of zij voldoet aan de gestelde criteria, kan toetreden tot het netwerk van excellente docenten.

Wat zijn de criteria waaraan een excellente docent moet voldoen?

In principe kan iedere docent, ongeacht UFO-profiel, zich ontwikkelen tot excellente docent. In 2016/2017 gaan we uit van criteria zoals die gebruikt worden in de Faculty of Engineering van Lund University.

  • Focus on student’s learning process
  • Clear development over time
  • A scholarly approach to teaching and learning

bijgesteld en/of aangevuld met nog te formuleren criteria ontleend aan de volgende tekst uit de template (pagina 23) van Ruth Graham (Royal Academy of Engineering):

Range of influence
In addition to the students taught and tutored, the communities influenced by the skilled and collegial teacher include the academic peer group that they have inspired, supported and mentored within their own institution.

Wat wordt bedoeld met scholarly approach?

EWI moedigt docenten aan zich verder te ontwikkelen en hierbij gebruik te maken van de ideeën van wat in de literatuur te vinden is onder Scholarship of Teaching and Learning (SoTL). Deze ontwikkeling zal nauw verbonden zijn met de onderzoeksdiscipline van de docent (en kenmerkt zich daarom door meer aandacht voor vakdidactiek dan voor algemene onderwijskunde).

De SoTL-benadering houdt in dat docenten hun didactische expertise vergroten door een onderzoeksmatige benadering van hun onderwijs. Theorieën en onderzoeksresultaten op het gebied van onderwijzen en leren worden gebruikt als onderbouwing van eigen (didactische) keuzes en de reflectie daarop. SoTL vereist ook dat de resultaten van dit onderzoek gedeeld worden: peer review, publiceren (in kleine kring) en presenteren maken er nadrukkelijk deel van uit.