Zie Archief

De betekenis van de pilot ETP 1.0 voor de docent

Wie doen er aan de pilot mee?

Alle EWI-docenten kunnen op vrijwillige basis  werken aan hun eigen onderwijsontwikkeling met als doel lid te worden van het ETP-netwerk. In 2016-2017 krijgt een beperkte groep daar, voor zover enigszins mogelijk en in overleg, de ruimte en ondersteuning voor die ze nodig hebben. Om organisatorische redenen (informeren management, benodigde financiële middelen, tijd en ondersteuning) is in het najaar van 2016 geïnventariseerd welke docenten in deze pilot willen participeren en welke wensen zij tav de middelen hebben.

In het najaar van 2016 hebben circa 15 docenten belangstelling getoond om een vorm van Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) toe te passen. Het streven is dat aan het eind van het collegejaar 2016-2017 5 à 10 docenten een significante stap in de richting van excellent docentschap hebben gezet.

Op welke ondersteuning kan een docent in de pilot rekenen?

Details over de ondersteuning moeten nog worden ingevuld. Voorlopig kunnen docenten contact opnemen met de projectleiding als zij informatie willen over deelname, zich willen melden als deelnemer of hulp kunnen gebruiken (bijvoorbeeld bij het opstellen van een onderzoeksvraag of het zoeken naar relevante literatuur).

Wat is de relatie tussen het UT-traject SKO en ETP?

In de pilot is het voor een beperkte groep docenten mogelijk deel te nemen aan het UT-leertraject Seniorkwalificatie Onderwijs (SKO, het vervolg op BKO). Het gaat om de eerste versie van SKO, ook in de vorm van een pilot. SKO vormt een goede basis om verder te ontwikkelen naar excellent docent. Binnen de SKO kan een docent namelijk zijn onderwijs onder de loep nemen en verbeteren of herontwerpen op basis van theorie en/of vakdidactiek. De SKO is daarmee een relatief kortdurend onderzoek van een half jaar tot een jaar naar goed onderwijs en verschilt daarmee van ETP dat een langer durend traject is waarin de docent zich de onderzoeksmatige aanpak eigen maakt en werkt aan het versterken van zijn of haar rol in de eigen onderwijsomgeving. Drie EWI-docenten zijn in september 2016 gestart met het SKO-traject.