Biografieën van sprekers

Biografie Frank Twilt

Foto Frank Twilt

Frank Twilt studeerde wiskunde in Leiden en promoveerde aan de UT (toen nog THT) waaraan hij van 1969 tot 2004 verbonden bleef (vanaf 1984 als UHD). In die periode verzorgde hij colleges in de Calculus, Complexe Functietheorie en ook op het gebied van de Optimalisatietheorie en de (Differentiaal-)Meetkunde. In dit kader was hij intensief betrokken bij het samenstellen van studiemateriaal. Zijn onderzoeksactiviteiten lagen op het terrein van de Continue Optimalisatietheorie (in het bijzonder 1-parameter optimalisatieproblemen). Hij was (co-)auteur van een boek op dit gebied. Als coördinator Toegeleverd Onderwijs onderhield hij de contacten met de andere opleidingen en met de zusterinstellingen in Delft en Eindhoven. In 1983-1984 was hij onderwijsdecaan en vanaf 1998 tot zijn pensionering eind 2003 opleidingsdirecteur TW.