Zie Mededelingen

Biografieën van sprekers

Overzicht van alle sprekers

Jan van de Craats

studeerde wiskunde in Leiden. Daarna werkte hij aan de Universiteit Leiden, de KMA, de Open Universiteit en de Universiteit van Amsterdam, waaraan hij na zijn emeritaat nog steeds als gast verbonden is. Hij is de auteur van tal van artikelen en boeken over wiskunde, vaak ook voor een algemeen publiek. Jan van de Craats heeft zich altijd ingezet voor het opsporen en stimuleren van wiskundig talent onder scholieren en daarnaast ook voor het verbeteren van het onderwijs in de wiskunde op elk niveau, van de basisschool (rekenen), tot en met het voortgezet en hoger onderwijs. Op 25 april jl werd hij koninklijk onderscheiden wegens zijn grote verdiensten voor de popularisering van de wiskunde en de ontwikkeling van het rekenonderwijs.

Michel Vellekoop

is hoogleraar Actuarial Science & Mathematical Finance aan de Universiteit van Amsterdam. Hij studeerde Toegepaste Wiskunde aan de UT tussen 1989 en 1994 en promoveerde in 1998 aan het Imperial College in London op onderzoek naar de differentiaal-geometrie van niet-lineaire filters voor stochastische processen. Daarna heeft hij zich, als UD en UHD in Twente en als onderzoeksdirecteur van de Derivatives Technology Foundation, met name gericht op toepassingen in finance & insurance. Sinds zijn benoeming in 2009 aan de UvA houdt hij zich vooral bezig met stochastische modellen voor de waardering en het risicomanagement van contingent claims in zowel complete als incomplete markten. Hij is daarnaast sinds 2013 onderzoeksleider van het Netspar project "Risk Management in Funded Pension Systems" waarin academici wetenschappelijk onderzoek doen voor pensioenfondsen en verzekeraars.

Emma van der Veen 

bezocht het Stedelijk Gymnasium Leiden alwaar zij in 2007 haar diploma behaalde. Aansluitend ging zij Toegepaste Wiskunde in Twente studeren. In 2010 behaalde zijn haar bachelordiploma met een scriptie over het modelleren van fytoplankton. Emma presenteerde dit werk voor een publiek van meer dan driehonderd ouders en medestudenten bij de feestelijke diplomauitreiking. In 2013 behaalde zij haar masterdiploma Applied Mathematics en de master Climate Studies (Wageningen). Tijdens haar studie was Emma actief bij Abacus, de introductie voor aankomende studenten en bij Twente Academy. In mei is zij begonnen als onderzoeker bij Clingendael International Energy Programmete Den Haag.

Frank Twilt 

studeerde wiskunde in Leiden en promoveerde aan de UT (toen nog THT) waaraan hij van 1969 tot 2004 verbonden bleef (vanaf 1984 als UHD). In die periode verzorgde hij colleges in de Calculus, Complexe Functietheorie en ook op het gebied van de Optimalisatietheorie en de (Differentiaal-)Meetkunde. In dit kader was hij intensief betrokken bij het samenstellen van studiemateriaal. Zijn onderzoeksactiviteiten lagen op het terrein van de Continue Optimalisatietheorie (in het bijzonder 1-parameter optimalisatieproblemen). Hij was (co-)auteur van een boek op dit gebied. Als coördinator Toegeleverd Onderwijs onderhield hij de contacten met de andere opleidingen en met de zusterinstellingen in Delft en Eindhoven. In 1983-1984 was hij onderwijsdecaan en vanaf 1998 tot zijn pensionering eind 2003 opleidingsdirecteur TW.

Frits van Beckum 

studeerde wiskunde in Nijmegen. Hij was van1967 tot 2004 verbonden aan TW. Hij begeleidde vele afstudeerders en promovendi in TW en alle technische afdelingen, op zeer veel en uiteenlopende onderwerpen. Frits was coördinator van het studieonderdeel Multidisciplinaire Ontwerp-opdrachten. Dit UTbrede keuzevak, behoorde tot het mooiste dat TW de universiteit geboden heeft. Van Beckum’s onderzoek betrof numerieke stromingsleer. In 1995 promoveerde hij op berekeningen aan golven. Vanaf 1991 was Frits met Brenny van Groesen actief in samenwerkingsprojecten met universiteiten in Indonesië, op het gebied van golven: waterbewegingen, tsunami; maar ook lichtgolven: niet-lineaire optica. Sinds 2004 woont hij in Ede, dicht bij zijn kleinkinderen.

Richard Boucherie

 behaalde in 1988 zijn mastergraad in wiskunde (stochastische operationele research) en theoretische natuurkunde (statistische fysica) aan de Universiteit van Leiden. In 1992 ontving hij zijn Ph.D. in Econometrie aan de Vrije Universiteit voor zijn proefschrift op gebied van wachtrijtheorie. Hij is daarna postdoc geweest bij INRIA Sophia Antipolis, het Centrum voor Wiskunde en Informatica in Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2000 is hij werkzaam bij de afdeling Toegepaste Wiskunde van de Universiteit Twente, waar hij in 2003 is benoemd als professor in Stochastic Operations Research. Zijn onderzoekinteresses liggen in de wachtrijtheorie en Petri netwerken met toepassingen in sensor netwerken, verkeersnetwerken, productiesystemen en de gezondheidszorg. Richard is medeoprichter van het onderzoekcentrum CHOIR (Center for Healthcare Operations Improvement and Research) van de Universiteit Twente, op het gebied van logistiek in de gezondheidszorg.

Jan Willem Polderman 

werd geboren in het Zeeuwsche Kruiningen en bezocht na de lagere school het Goese Lyceum te Goes alwaar hij in 1975 het diploma Atheneum B behaalde. Vervolgens reisde hij naar Groningen om aldaar wiskunde te gaan studeren. In 1983 studeerde hij cum laude af op een onderwerp uit de algebraïsche getaltheorie. Na zijn wiskundestudie was hij wetenschappelijk assistent bij het Centrum voor Wiskunde en Informatica te Amsterdam. In 1987 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen op een studie naar adaptieve regelsystemen. Promotor was de onlangs overleden Prof J.C. Willems met wie hij eind jaren negentig een boek over wiskundige systeemtheorie publiceerde. Met I. Mareels (Melbourne) schreef hij een inleidend boek over adaptieve systemen. Sinds 1987 is hij verbonden aan de afdeling Toegepaste Wiskunde van de Universiteit Twente. Eerst als Universitair Docent en sinds 2003 als Universitair Hoofddocent. Zijn onderzoeksbelangstelling ligt op het gebied van de adaptieve regelsystemen, de zogeheten `behavioral approach to systems theory', en systeemtheoretische benadering van codering en decodering. De laatste jaren werkt hij aan stabiliteit en regeling van hybride systemen. Hij is als docent betrokken bij het onderwijs van DISC en de landelijke master wiskunde. Sinds 2008 is hij Opleidingsdirecteur van de afdeling Toegepaste Wiskunde en tevens van de 3TU master Systems and Control. Jan Willem Polderman tennist en schaatst graag, maar is in beide sporten geen uitblinker. Ook zijn pianospel laat sterk te wensen over, maar in het luisteren naar, veelal klassieke muziek, is hij zeer bedreven. Samen met Ella de Jong heeft hij twee dochters, Lotte (17) en Jorieke (15) met wie hij graag en veelvuldig kampeert, bijvoorbeeld op zijn geliefde Vlieland.