Zie Cybersafety

Beleid en wetgeving

Inleiding

Op het netwerk van de universiteit en bij gebruik van andere IT diensten van de universiteit moet iedereen zich houden aan de geldende wetgeving, gedragscodes en het beleid dat de universiteit heeft vastgesteld.

Hieronder vind je in eerste instantie het beleid en de gedragscodes en richtlijnen die door de universiteit zijn opgesteld en vastgesteld. Daarvan zijn vooral het Informatiebeveiligingsbeleid en het Privacybeleid van belang. Verder moeten studenten en medewerkers vertrouwd zijn met de relevante Gedragscode ICT- en Internetgebruik. Deze gedragscodes gelden ook voor gasten.

De overige beleidsstukken en gedragscodes gaan dieper in op specifieke situaties. Als je je herkent in een dergelijke situatie, neem dan kennis van het betreffende document.

Hieronder vindt je ook links naar nationale en internationale wetgeving rondom cyber security en privacy. Deze zijn te vinden onder het kopje ‘Nationale en internationale wetgeving’.

Landelijk zijn er een aantal gedragscodes opgesteld voor onderzoekers. Deze hebben een dermate grote impact dat ook zij hier expliciet genoemd worden onder het kopje ‘Nationale gedragscodes’.

Toegang tot het netwerk en de diensten is alleen mogelijk met een account. Studenten en medewerkers krijgen standaard een ICT account dat uitgegeven wordt onder verantwoordelijkheid van respectievelijk CES en HR. Zij bepalen wanneer iemand recht heeft op een account en wanneer het account wordt opgeheven.

Gasten met een zogenaamd eduroam account kunnen ook gebruik maken van het netwerk van de universiteit. Gasten zonder een dergelijk account kunnen hun gastheer vragen om een gastaccount voor het draadloze netwerk (EVA, Eduroam Visitor Access). Onder bepaalde condities zijn ook gastaccounts met toegang tot meer IT diensten mogelijk. Voor nadere uitleg kun je terecht bij de diensten-ABC.

UT-beleid en gedragscodes

De UT heeft afspraken en toepassingen vastgelegd in beleid en gedragscodes.

Deze zijn erop gericht een ICT omgeving te creëren met verantwoord en veilig ICT- en internetgebruik enerzijds en handhaving van voldoende privacy van de gebruiker anderzijds. Daarnaast zijn er standaarden opgesteld die bijdragen aan gebruiksvriendelijkheid, herkenbaarheid en eenduidigheid bij het gebruik van websites, e-mailadressen en het delen van bestanden over verschillende devices (zoals laptop, telefoon, USB-stick of harde schijf) of applicaties.

Nationale gedragscodes

Naast wetgeving en specifieke UT-gedragscodes zijn er landelijke gedragscodes gericht op de privacybescherming van onderzoeksgegevens.

Wetenschappelijk onderzoek waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, valt onder de Algemene verordening gegevensbescherming. Wanneer het onderzoek zich uitstrekt tot medische persoonsgegevens, is ook aanpalende wetgeving zoals de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek van toepassing. Dit betekent dat het gebruik van gegevens moet voldoen aan extra voorwaarden. Om onderzoekers te helpen om in lijn met deze wetgeving te handelen zijn er nationaal speciale gedragscodes opgesteld. Klik op onderstaande links voor deze codes:

Heb jij iets gezien of meegemaakt wat niet klopt?
Meld een incident