Cybersafety

Privacy: persoonsgegevens

persoonsgegevens

Privacy heeft betrekking op informatie over personen. Hieronder vallen alle gegevens die herleidbaar zijn naar een persoon. Privacybescherming is gericht op het beveiligen van persoonsgebonden informatie en het beschermen van de persoonlijke levenssfeer. De personen waar het om gaat zijn alle betrokkenen bij de Universiteit Twente. Denk hierbij aan medewerkers, studenten, gasten, bezoekers en externe relaties (inhuur/outsourcing), maar ook aan betrokkenen waarvan de UT persoonsgegevens verwerkt, zoals de deelnemers aan een wetenschappelijk onderzoek.

Privacy vormt een speciaal onderwerp binnen de informatiebeveiliging omdat de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens altijd hoog is. Daarom zijn er voor de bescherming van persoonsgegevens specifieke eisen en verplichtingen vastgelegd die niet voor alle andere vormen van informatie van toepassing zijn.

FG-team

Voor de bescherming van persoonsgegevens is het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming (FG) wettelijk verplicht. Binnen de Universiteit Twente is deze rol ingevuld door een multidisciplinair FG-team. Het FG-team houdt toezicht op de toepassing en naleving van privacywetgeving in de hele organisatie. Het FG-team heeft onder andere de volgende taken:

  • advies en voorlichting geven aan verantwoordelijke beheerders en verwerkers over de verplichtingen van privacy en het verwerken van persoonsgegevens;
  • overzicht houden op gegevensverwerkingen binnen de UT en erop toezien dat deze voldoen aan de wettelijke eisen;
  • adviseren van medewerkers, onderzoekers en studenten over privacy vragen;
  • behandelen van klachten over het gebruik van persoonsgegevens;
  • toezicht houden op het documenteren van inbreuken op persoonsgegevens en, waar nodig, deze melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en aan betrokkenen.

Privacy Contact Personen

De Universiteit Twente heeft Privacy Contact Personen (PCP’s) aangesteld binnen elke faculteit en dienst. Deze ondersteunen bij de taken van het FG-team. De PCP’s adviseren hun eigen eenheid over privacy en informatiebeveiliging en zijn binnen de eenheid het eerste aanspreekpunt. De PCP's vormen hiermee de schakel tussen het FG-team en de UT-medewerkers. De PCP’s en het FG-team overleggen periodiek om elkaar op de hoogte te brengen over beleidsmatige ontwikkelingen en acties uit te zetten om te voldoen aan de geldende wetgeving. Wanneer een faculteit geen PCP benoemt, vervult de portefeuillehouder bedrijfsvoering deze rol. De belangrijkste taken van de PCP’s zijn:

  • ondersteunen van de houder van een gegevensverwerking bij het melden hiervan bij het FG-team;
  • optreden als adviseur, trainer en privacy-vraagbaak binnen de eenheid;
  • (laten) uitvoeren van een Privacy Impact Assessment (PIA) voor nieuwe gegevensverwerkingen;
  • betrokken zijn bij de afhandeling van datalekken en andere beveiligingsincidenten. 
PCP-lijst

NAAM

AFDELING

TELEFOON

EMAIL

Monique Bosch - Reuver

FB

+2250

m.i.m.reuver@utwente.nl


Rianne te Brake

S&B

+1282

rianne.tebrake@utwente.nl


Simon Engelberts

ITC

+6232

simon.engelberts@utwente.nl


Anne Heining

MC

+5801

anne.heining@utwente.nl


Lyan Kamphuis - Blikman 

BMS

+3399

l.j.m.blikman@utwente.nl

Wim Olijslager

LISA

+2359

w.h.g.olijslager@utwente.nl


Hans Punt

CES

+3008

j.b.m.punt@utwente.nl


Marja Roelofs

HR-HRIA

+4561

marja.roelofs@utwente.nl


Carola Slot - te Lintelo

FEZ

+2184

c.f.j.telintelo@utwente.nl


Myrthe Swaak 

MC 

+6034

m.a.swaak@utwente.nl


Henk Swaters 

LISA ICT

+4987

H.W.Swaters@utwente.nl


Mark Weirath

EENHEID CAMPUS

+6753

m.t.f.j.weirath@utwente.nl


Voor de overige faculteiten vervult vooralsnog de portefeuillehouder bedrijfsvoering de rol van PCP.

Melden gegevenswerking

Alle gegevensregistraties met persoonsgegevens moeten UT-breed worden vastgelegd. Deze registraties (systemen, formulieren) worden ‘verwerkingen’ genoemd. De verantwoordelijke houder meldt de verwerking aan bij het FG-team. Ook verwerkingen in het kader van wetenschappelijk onderzoek vallen onder deze verplichting. In die situatie is de onderzoeker de houder van de verwerking.

Het FG-team zorgt voor een overzicht van de verwerkingen. De PCP van je faculteit of dienst kan je ondersteunen bij het aanmelden van de verwerking. Er is een tool beschikbaar voor de aanmelding, zodat de houder makkelijker kan voldoen aan de wettelijke eisen die hieraan worden gesteld.

Meld je verwerking aan via de tool:
WBP register