SAMENVATTING

De komst van het Princes Maxima Centrum (PMC) naar het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) zorgt voor een forse vraag naar extra OK-zittingen en sedatie uren op het OK centrum. Het WKZ OK-centrum is een relatief klein centrum met 6 OK’s. Het bedient een breed spectrum aan klanten; een bijzondere populatie (kinderen). Bovendien voorziet het 7*24 uur in een obstetrie OK.

Met de oprichting van het PMC ontstaat de vraag in hoeverre de beschikbare capaciteit van het OK-centrum van het WKZ voldoende is om in de extra vraag naar OK capaciteit vanuit het PMC te kunnen voorzien en of uitbreiding van deze capaciteit nodig is.

De met de “OR manager” – een wetenschappelijk onderbouwd OK-simulatiemodel – uitgevoerde analyse heeft het WKZ het inzicht opgeleverd dat een geoormerkte obstetrie spoed-OK een vereiste is om tijdige toegang tot de OK te kunnen garanderen voor obstetrie spoed patiënten in het WKZ. De extra electieve productie die ontstaat met de komst van het PMC vraagt daarmee om uitbreiding van de huidige capaciteit: of door verlenging van de openingstijden, of door de bouw van extra OK’s. De analyse toont aan dat de extra productie geaccommodeerd kan worden door de bedrijfstijden te verlengen op alle OK’s op alle weekdagen tot 20:00 uur. Deze keuzemogelijkheid is uiteraard tegelijk een beperking t.a.v. accommoderen van eventuele toekomstige groei en/of de flexibiliteit behouden om in avonduren in noodsituaties extra patiënten te kunnen bedienen.

De impactanalyse heeft WKZ veel inzicht gegeven over de effecten van verschillende uitbreidingsscenario’s op voor hen relevante prestaties.