Zie Nieuws

Omwonenden bijeenkomst 4 april 2019

Omwonenden van de Universiteit waren afgelopen donderdag, 4 april 2019 te gast in het U Parkhotel voor een bijeenkomst om hen te informeren over de nieuwe omgevingsvergunning. De vergunningverlener van de Gemeente Enschede gaf een overzicht van de vergunning en welke aspecten deze omvat. Daarbij moet de universiteit voldoen aan bepaalde voorschriften. Zo moet de Universiteit   o.a. op het gebied van bodem, water, lucht, afvalstoffen, energie en geluid maatregelen nemen om het milieubelang te beschermen.

Reden nieuwe vergunning

Een van de redenen om een nieuwe omgevingsvergunning aan te vragen is, dat er sinds de vorige revisievergunning (2004) een groot aantal veranderingen zijn doorgevoerd in zaken waarvoor vergunningen waren verleend. Dit leidde tot een onoverzichtelijke vergunning situatie. Daarnaast is ook de opzet van evenementen veranderd; nu worden er meerdere podia gebruikt, hetgeen controle en handhaving van geluidsnormen lastiger maakt. Daarnaast is het gewenst om naast de vergunde geluidsnormen (langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in dB(A)) ook de dB(C) te bemeten vanwege lage bastonen.

Interesse omwonenden

Veertien omwonenden werden geïnformeerd door de afdeling Vergunning van de Gemeente, gevolgd door de afdeling Handhaving van de Gemeente, het Evenementenbureau van de UT, de wijkagent, woningcorporatie De Veste en de contactpersoon van de UT voor overlast, gefaciliteerd door de beleidsmedewerker milieu en duurzaamheid van de UT. Er klonken verschillende kritische geluiden die    met name gericht waren op geluidsoverlast en op het niet voldoende informeren van de omwonenden tijdens het vergunningaanvraag proces.

Evenementenbureau UT

Het Evenementenbureau illustreerde de aanpak afgestemd met de UT beveiliging, de Politie en de Gemeente om ervoor te zorgen dat meldingen van (geluids)overlast opgevolgd en geregistreerd worden, zodat in geval van overlast maatregelen genomen kunnen worden ter voorkoming van herhaling. Het proces dat doorlopen wordt met studenten wanneer zij een activiteit zoals een flatfeest willen organiseren werd uitgelegd. Omwonenden benadrukten dat de procedure er op papier goed uitziet, maar dat het in de praktijk moet blijken of het de overlast binnen de perken houdt.

Afspraken

We hebben afgesproken dat we twee keer per jaar dergelijke bijeenkomsten gaan houden en dat we de omwonenden meer gaan meenemen in wat de UT doet om overlast te voorkomen en omwonenden te informeren wat de UT doet wanneer er overlast geweest is. De aanwezigen zullen per e-mail geïnformeerd worden. We nodigen andere omwonenden uit hun e-mailadres door te geven zodat zij ook deze informatie kunnen ontvangen. Dat kan op deze website: https://www.utwente.nl/aanmelden-omwonenden.