Zie Nieuws

Meer investeringsruimte Lange Termijn Strategisch Huisvestingsplan tot en met 2023

Het College van Bestuur spreekt 8 november a.s. met de Universiteitsraad over een voornemen om de investeringsperiode voor het Lange Termijn Strategisch Huisvestingsplan (LTSH) in tijd te verlengen van 2021 naar 2023. Hiermee ontstaat meer investeringsruimte om de plannen en initiatieven binnen het LTSH te financieren.

De investeringsruimte ontstaat doordat de UT de komende jaren te maken krijgt met dalende afschrijvingslasten, terwijl de huisvestingslasten die doorberekend worden naar de gebruikers constant worden gehouden. Deze afname in afschrijvingslasten wordt veroorzaakt door het feit dat een aantal gebouwen of onderdelen van gebouwen (bijv. installaties) in de komende jaren volledig afgeschreven zijn. Door de huisvestingslasten constant te houden, ontstaat zoals gezegd de investeringsruimte. De uitgangspunt die in het LTSH zijn vastgelegd, zoals ook voldoende ruimte overhouden voor andere investeringen, blijven hiermee gehandhaafd.

De noodzaak om nu voor een langere investeringsperiode te kiezen heeft te maken met de volgende ontwikkelingen:

  1. Het traject om de nieuwbouw voor ITC te realiseren op de plaats van Citadel start later dan in het LTSH was gepland. De verwachting is dat het nieuwe gebouw voor ITC op zijn vroegst eind 2020 wordt opgeleverd. Het gebouw wordt dan in 2021 in gebruik genomen.
    Daarmee is er meer tijd én meer investeringsruimte beschikbaar. Een deel van de te maken kosten wordt immers later gemaakt later in de tijd als ook de afschrijvingslasten verder zijn afgenomen.
  2. Zowel de renovatie van de Technohal als de nieuwbouw voor het ITC vragen om een groter budget dan begroot in het LTSH. Dit komt door de marktwerking in de bouw en de noodzakelijke aanpassing in prijsindexering die hiermee gepaard gaat. De activiteiten in de bouwsector zijn sterk toegenomen, waardoor er schaarste is ontstaan en de  prijzen voor materiaal en personeel sterk stijgen.

Deze toegenomen investeringsruimte van 81 naar 109 miljoen euro maakt een aantal aanpassingen en toevoegingen in initiatieven mogelijk. Door verlenging van de investeringstermijn naar 2023 is in de herijking tevens een aantal grote onderhoudsprojecten opgenomen die na 2021 gepland stonden en dus voorheen nog niet in het LTSH waren opgenomen.

Jaarlijks worden de actuele projecten in een jaarplan opgenomen en worden de te verwachten kosten in de jaarlijkse begroting van de UT verwerkt. Dit jaarplan wordt in de december cyclus van de Universiteitsraad ter instemming besproken en wordt daarna online op de LTSH website gepubliceerd: https://www.utwente.nl/en/lths/.

Bertyl Lankhaar
Woordvoerder College van Bestuur