Milieu speelt een belangrijke rol bij de werkzaamheden van de UT. Daarbij denkt men vaak aan het werk in de laboratoria, maar ook het energieverbruik voor koeling , verwarming en verlichting van kantooromgeving is van belang. Daarnaast spelen aanschaf, gebruik en afvoer van diverse goederen een rol. Zo beschikt de UT over een regeling afvalstoffen-afvoer bedrijfsafval en gevaarlijk afval. Naast de voor de hand liggende onderwerpen als CO2 emissies, bodem- en luchtverontreiniging is geluidshinder een belangrijk milieuonderwerp. Daarom heeft de UT een protocol feesten en activiteiten op de campus opgesteld, zodat iedereen weet aan welke normen deze moeten voldoen.

De UT beschikt over een milieuvergunning en een lozingsvergunning van de gemeente Enschede. Hierin staan de voorschriften die de UT moet naleven. Deze zijn op te vragen bij Brechje Maréchal.

Naast de vergunning heeft de UT zelf ambities op gebied van milieu en duurzaamheid. Deze zijn onder andere vastgelegd in de duurzaamheidsmissie en energievisie. VGM werkt daarin nauw samen met de dienst Campus & Facility Management en onderzoek en onderwijs om deze ambities te realiseren. 

Daarnaast is de UT deelnemer in verschillende convenanten. Zo heeft de UT meerjarenafspraken (MJA) met de overheid en stelt zij iedere vier jaar een energie-efficiënte plan (EEP) op. Hierin komen, naast energie, ook zogenaamde verbredingsthema’s als afval, inkoop, mobiliteit etc. aan de orde. Het Energie Efficiëntie Plan 2013-2016 en het Energie Efficiëntie Plan 2017-2020 vormt de kapstok voor deze ambities.