Overzicht: algemene vaardigheden voor het BMT-curriculum (aug. 2011)

Mogelijkheden voor algemene vaardigheden in het BMT-curriculum

(academische, informatie, communicatieve, sociale en management vaardigheden)

Voorstel voor BMT-curriculumcommissie 30 augustus 2011

K1: Informatie opzoeken

·

bepalen van het doel van informatie zoeken

·

bepalen welke informatie ontbreekt om dit doel te bereiken

·

lokaliseren van informatiebronnen

·

raadplegen van naslagwerken

·

afbakenen van het zoekterrein

·

formuleren van het begrippenkader (de trefwoorden)

·

plannen van de zoekactie

·

verwerven en verwerken van de informatie

·

evalueren van het zoekproces en van het resultaat

Schriftelijk rapporteren (verslag)

K2: Samenwerken

·

formuleren van het belang van samenwerken in een groep

·

onderkennen van individueel verschillende groepsrollen

·

taak- en groepsproces evalueren

·

geven en ontvangen van feedback

·

regels van vergadertechniek hanteren

·

duidelijke afspraken met elkaar maken

Schriftelijk rapporteren (poster)

K3: Ontwerpvaardigheden

·

ontwerpprobleem definiëren

·

doelstellingen formuleren

·

uitgangspunten kiezen

·

randvoorwaarden vaststellen

·

probleemanalyse maken

·

programma van eisen opstellen

·

oplossingsalternatieven formuleren

·

ontwerp maken

·

ontwerp evalueren

Mondeling rapporteren (presentatie)

K4: Projectmanagement

·

zelfstandig werken

·

concrete doelen opstellen

·

doelen omzetten in activiteiten

·

activiteiten uitzetten in de tijd (plannen)

·

de voortgang van het project bewaken

·

letten op de kwaliteit van het product

·

beslissingen nemen

·

nagaan of de doelen bereikt zijn

·

rapporteren over het bereikte resultaat

Mondeling rapporteren (toelichting en verdediging eigen ontwerp)

Mogelijke vaardigheden voor B2 en B3:

Verdieping van samenwerken

Verdieping mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden

Verdieping projectmanagement en ontwerpvaardigheden

Leidinggeven

·

dominante behoeften van de groep proberen te achterhalen

·

SMART – doelen opstellen (Specifiek,Meetbaar,Aanwijsbaar,Realistisch,Tijdgebonden)

·

ervoor zorgen dat de groepsleden achter deze doelen staan

·

persoonlijke en groepsdoelen op elkaar afstemmen

·

proberen leiderschap democratisch in te vullen

·

zorgen voor een evenwicht tussen taakgerichtheid en mensgerichtheid

Sturen eigen ontwikkeling

·

evalueren van (reflecteren op) eigen vaardigheden

·

formuleren persoonlijke ontwikkelpunten

·

concrete acties plannen en uitvoeren voor eigen ontwikkelpunten

·

evalueren van (reflecteren op) uitgevoerde acties

Onderzoeksvaardigheden

·

probleem identificeren

·

probleemstellen

·

probleem analyseren

·

oplossingsalternatieven bedenken

·

probleem oplossen

·

probleemoplossing evalueren

Integratievaardigheden (multidisciplinair denken en handelen)

·

complex probleem in deelproblemen uiteenleggen

·

relevante disciplines voor deelproblemen identificeren

·

disciplinaire kennis op deelproblemen toepassen

·

deeloplossingen formuleren

·

verbanden leggen tussen de deeloplossingen

·

integrale oplossing formuleren

·

multidisciplinaire probleemoplossing evalueren

Wetenschappelijke competentie

·

thuis zijn in een theoretisch kennisgebied

·

ervaring hebben met de werkwijze van een onderzoeker

·

vakpublicaties kritisch kunnen beoordelen

·

creatief kunnen werken aan concrete problemen

·

zelfstandig wetenschappelijk te werk kunnen gaan

(deels ontleend aan Van Woerden (2003))