Is overtreding van een regel bij toetsafname meteen ook fraude?


Vraag:

Toetsenbord, Help, Ondersteuning, Informatie, InfoCasus: Aangegeven is dat tijdens een toets mobiele telefoons niet zijn toegestaan. Een student is vergeten de telefoon af te zetten en haalt tijdens de toets de telefoon alsnog uit zijn zak om deze uit te zetten. Moet je dit dan als “fraude” zien en sancties opleggen?

Antwoord:
Wat wel en niet tot fraude gerekend moet en mag worden en of er wel/niet sancties kunnen gelden komt heel precies. Regels daaromtrent moeten nauwkeurig zijn vastgelegd en gecommuniceerd met de studenten. Dit blijkt wel uit een casus van Fontys Hogescholen, waarover het CBHO onlangs uitspraak heeft gedaan.
Een student wilde zijn telefoon op de trilstand zetten zodat hij een telefoontje over zijn vader, die ernstige ziek was, kon aannemen. Dat hij zijn telefoon pakte werd gezien en de examencommissie heeft vervolgens de student medegedeeld dat hij in strijd met het “examination protocol” handelde en fraudeerde. Daardoor kreeg hij voor het tentamen geen cijfer en zou hij worden uitgesloten van de volgende tentamenkans van dat vak en kwam er een aantekening in zijn studentendossier. De student stapte naar het CBE van de instelling.
Het CBE gaf de examencommissie gelijk. De student stapte naar het CBHO. Het CBHO besliste anders en stelde de student in het gelijk. De essentie was niet of de student wel of niet de regel had overtreden, maar het gegeven dat in het “examination protocol” niet staat aangegeven dat overtreding van de daarin opgenomen regels als fraude wordt aangemerkt. Voor studenten dient op voorhand duidelijk te zijn wat onder fraude wordt verstaan en voor welke regels geldt dat overtreding daarvan als fraude wordt aangemerkt.

 

Bron en uitgebreidere toelichting:
Website CBHO, zaak 2015/236: http://www.cbho.nl/zaken/2015236cbe


Ook een vraag?