Evaluatie en herziening van het UT Toetskader


In 2011 is er een instellingsbreed UT Toetskader ontwikkeld. In 2013 is dit kader op enkele punten bijgesteld. Maar het onderwijs staat niet stil. Voldoet dit kader anno 2016 nog of is aanpassing nodig?


Toetskwaliteit is onlosmakelijk verbonden met opleidingsbeleid en toetsbeleid wordt dus met name geformuleerd en gemonitord binnen de opleidingen. Examencommissies vervullen hierbij een eigen rol.
Toetsbeleid is op UT-niveau een belangrijk onderdeel van instellingskwaliteitszorg. Dit beleid is vastgelegd in het UT-toetskader (oktober 2013). In dit toetskader staan o.a. algemene wettelijke kaders en UT-richtlijnen voor toetsing en de verschillende taken, en verantwoordelijkheden en bevoegdheden van verschillende betrokkenen bij toetsing. Ook de rol van de examencommissies komt hier naar voren.

Evaluatie en herziening
Het UT-toetskader wordt op dit moment in opdracht van de UCO geëvalueerd en bijgesteld. Dit gebeurt op basis van een verkennende discussienotitie die op 12 november in de UCO is besproken. We hebben ons bij de start van de evaluatie het volgende afgevraagd.

1. Welke aspecten van toetsing willen we vanuit de UT als geheel stimuleren, faciliteren en monitoren?

2. Welke verslaglegging/documentatie is essentieel om op UT-niveau te monitoren?

3. Hoe kunnen we verbinding maken met de plannen voor een vernieuwd accreditatiestelsel?

4. Welke onderwerpen zouden in het vernieuwde UT-toetskader vastgelegd moeten worden?


In de
UCO van 12 november zijn enkele eerste verkennende antwoorden op genoemde vragen besproken. Gezien de belangrijke rol die examencommissies hebben bij de kwaliteit van de toetsing, heeft de UCO erop aangedrongen om met name de huidige werkwijze van examencommissies en de inbedding van examencommissies in de organisatie nader in kaart te brengen. Wat gaat goed, wat kan beter, wat zijn behoeften. Lisette Woud vanuit S&B is hiermee in januari van start gegaan.
De bedoeling is om in het voorjaar helder te hebben wat van belang is om vast te leggen in een vernieuwd UT-toetskader en belangrijker nog, wat is er nodig qua organisatie om ervoor te zorgen dat het toetskader ook ‘gaat leven’.

Als schot voor de boeg worden hier alvast een aantal onderwerpen genoemd:

-

het bevorderen van rechtsgelijkheid voor studenten,

-

het bevorderen van transparantie in werkwijze,

-

regelgeving en communicatie vanuit de opleidingen en de examencommissies,

-

het stimuleren en faciliteren van deskundigheidsontwikkeling op het gebied van toetsing,

-

uitwisseling en community-vorming op UT-niveau,

-

het expliciet opnemen van verbeterplannen van opleidingen en verslaglegging van examencommissies in een onderwijsverbetercyclus.

Vragen of opmerkingen? neem contact op met: Susanne Wichman en/of Lisette Woud.