Good practice elders: fraudebeleid bij de TU Eindhoven

Als samenleving dien je er op te kunnen vertrouwen dat een diploma een bepaalde waarde vertegenwoordigt. Dat betekent ook dat er op vertrouwd dient te kunnen worden dat een diploma op een integere manier is behaald en niet op grond van frauduleus handelen.
Fraude zal eerder plaatsvinden wanneer er gelegenheid toe is, wanneer er een verleiding of druk is om te frauderen en wanneer het frauduleus handelen voor de fraudeur zelf te rechtvaardigen is1. Voor studenten dient het duidelijk te zijn dat dat fraude niet past bij een wetenschappelijke opleiding, niet makkelijk is, de pakkans groot is en dat fraude nauwelijks voorkomt. Maar hoe maak je dit duidelijk? Hoe zorg je er voor dat de mogelijkheden tot fraude klein zijn? En als het wel gebeurt, dat dit gedetecteerd wordt en dat er passende sancties zijn?

De TU Eindhoven heeft hiervoor een “fraudebeleid” opgesteld. Het fraudebeleid, weergegeven in bijgevoegd document (zie link), geeft een overzicht van hoe erop wordt toegezien dat door de student en de instelling afspraken worden nagekomen die rond het thema fraude gelden. Het beleid betreft het hele proces van tentaminering en examinering inclusief vermenigvuldiging, opslag, verspreiding, afname van tentamens en verdere verwerking tot en met diplomering.

Het document gaat uit van vier aandachtspunten: 1. Informeren over fraude, 2. Voorkomen van fraude, 3. Detecteren van fraude en 4. Sancties opleggen in geval van fraude. Per punt zijn uitgangspunten uitgewerkt en wordt een tabel van (geplande) acties/regelingen, planning en actoren weergegeven.

Vanuit de instelling zijn er diverse gremia en functionarissen bij de totstandkoming en/of uitvoering van het fraudebeleid betrokken, zoals o.a. de decanen, de opleidingsdirecteuren, examinatoren, examencommissies, de surveillanten en de toetsdeskundigen. Een overzicht van de onderlinge verantwoordelijkheden is in het laatste inhoudelijke deel van het document, over Rollen en verantwoordelijkheden, beschreven en in een figuur weergegeven.


Document:
Fraudebeleid TU/e Onderwijs (Ned) English version
Auteurs: Ludo van Meeuwen en Trijntje Kraak , TUE, 9 maart 2015

(1) Bron beschrijving en illustratie: Fraudebeleid TU/e Onderwijs.