Examination Board

Editie 2 – April 2016

Verkeersbord, Aandacht, Opmerking, Scam, BauernfängereiIn deze nieuwsbrief een ‘special’ over het thema ‘fraude’. Niet het meest leuke thema om bij stil te staan misschien, maar voor examencommissies wel iets om alert op te blijven. Het digitale tijdperk biedt nieuwe kansen en uitdagingen, helaas echter ook op dit terrein.

Daarnaast de verslagen van twee recente bijeenkomsten waarin het functioneren van examencommissies centraal stond: de UT bijeenkomst Van toezicht naar vergezicht en

de landelijke VSNU bijeenkomst Versterking examencommissies.

Verder berichten, wetenswaardigheden en handreikingen van diverse pluimage, waarvan we denken dat ze voor u interessant kunnen zijn. Graag plaatsen we ook uw bijdrage. Stuur vooral uw ervaringen, voorbeelden, tips, vragen en suggesties, zodat we gezamenlijk alvast aan een belangrijke wens van de Inspectie voldoen: meer uitwisseling en kennisdeling.


UT intern nieuws

·

Verslag UT bijeenkomst op 3 december 2015, Van toezicht naar vergezicht.

·

De presentatie van mw. M. Pol-Neefs (Inspecteur Hoger Onderwijs) tijdens haar bezoek aan de UT op 3 december 2015.

·

Evaluatie en herziening van het UT-toetskader

·

Nieuwe medewerker S&B - Ronde langs examencommissies

·

Geldigheidsduur tentamencijfers: wetswijziging, CBE-casus en discussies over de regels in de nieuwe OER

Landelijk nieuws (overheid, NVAO, koepelorganisaties ho e.a.)

·

Inspectierapport maart 2016 - De kwaliteit van de toetsing in het hoger onderwijs

·

Verslag VSNU conferentie ‘Versterking Examencommissies’ op 9 maart 2016

·

Nieuwe druk Regelingen Wet op het Hoger Onderwijs 2016

·

Handreiking samenwerken aan toetskwaliteit in het Hoger Onderwijs (Fontys hs)


Overige berichten en nieuws

·

Welke stappen kan een student nemen bij klachten over een toets of cijfer?

Thema-berichten: Fraude

·

Fraudemaatregelen in het digitale tijdperk. Alle horloges in de ban bij toetsing?

·

Notitie: Technische hulpmiddelen bij tentamens hoe kun je veilig blijven toetsen?

·

Artikel: Van fraudepraktijk naar fraudebeleid

·

Brochure EUR: Fraude en plagiaat bij werkstukken, scripties en tentamen

·

Wie zet je in als surveillanten? Ook Studenten?

·

Hoe weerbaar is uw opleiding tegen fraude? Een interessant onderzoek.

·

V&A: Is overtreding van een regel bij toetsafname meteen ook fraude?

Vraag & Antwoord

·

Mag je het diploma tekenen mandateren?

·

Mag een 5 voor een module blijven staan?

·

Gaat een examencommissie over de minorkeuze?

·

Bij welke examencommissie hoort de klacht over de toetsing van een minor thuis?


Over deze nieuwsbrief:

Dit is de tweede editie van een UT nieuwsbrief specifiek voor examencommissies. Het plan is om ongeveer 3-4 keer per jaar een editie uit te brengen. Eventueel een extra editie bij bijzondere ontwikkelingen.

Graag horen wij uw mening over dit initiatief en ontvangen wij suggesties en bijdragen (ervaringen, instrumenten, vragen, discussiepunten enz.) voor in de nieuwsbrief.
Al wat maar van nut kan zijn voor uw collega-examencommissieleden van de UT.

De Nieuwsbrief Examencommissies UT komt tot stand met medewerking van: Decaan Onderwijsvernieuwingen, Centre of Expertise in Learning & Teaching, Programmabureau Onderwijsvernieuwingen, Bureau Studentendecanen, Student Affairs, Wettelijke commissies, Strategie & Beleid Concern, stafjurist AZ.

 

Eindredactie: Irena Niekrake & Helma Vlas.

Redactieadres: g.w.m.niekrake-oldeengberink@utwente.nl


Informatie voor examencommissieleden is ook te vinden op:
www.utwente.nl/toetsing