Plagiaat voorkomen en opsporen

(Door Johnny Lammers van Toorenburg en Riet Martens)

Plagiaat is het overnemen van stukken, gedachten, redeneringen van anderen en deze laten doorgaan voor eigen werk. Intellectuele diefstal is zeker in de universitaire wereld ongeoorloofd.

Studenten die net van het voortgezet onderwijs komen weten niet altijd wat het verschil is tussen correct citeren en onrechtmatig overnemen. Wij zullen ze duidelijk moeten maken wat acceptabel is en wat niet. Maar soms zullen studenten toch in de verleiding komen om teksten van anderen (waaronder medestudenten) over te nemen en net te doen alsof ze van henzelf zijn; zeker als andere activiteiten een hogere prioriteit hebben en ze toch graag studiepunten willen behalen.

Je kunt als docent een aantal maatregelen nemen om studenten minder in verleiding te brengen. Er zijn ook hulpmiddelen waarmee je plagiaat op het spoor kun komen. Wij gaan achtereenvolgens in op:

·

Voorkomen van plagiaat

·

Signalen waar je op kunt letten

·

Wat te doen bij het constateren van plagiaat

·

Plagiaat detectie met behulp van Blackboard

Voorkomen van plagiaat

Het is niet helemaal te voorkomen dat studenten plagiaat plegen, maar er zijn wel wat maatregelen te nemen om te zorgen dat studenten minder in de verleiding komen:

-

leg studenten uit waarom literatuurverwijzingen belangrijk zin en laat goede voorbeelden zien binnen je vakgebied

-

laat studenten hun papers mondeling presenteren of houdt ook een groepsgesprek over het paper (waarbij je gericht vragen kunt stellen aan de verschillende studenten)

-

laat de studenten een literatuurlijst toevoegen en stel tijdens de groepsbespreking van het paper vragen over hoe het een paper gevonden is en over de bruikbaarheid van de bron

-

eis gebruikmaking van recente papers

Signalen waar je op kunt letten

Er zijn wat signalen waardoor je zou kunnen twijfelen aan de authenticiteit van een paper:

-

gebruik van woorden die studenten normaal niet hanteren

-

gebruik van een plotseling ‘vreemde’ schrijftaal, afwijkend van de overige tekst

-

een schrijfstijl die niet ligt op het normale niveau van studenten in deze fase van de opleiding

-

gebrek aan samenhang ( te veel knip- en plakwerk)

-

beschrijving van onderwerpen die buiten de leerstof vallen

-

gebruik van verschillende manieren van citeren

-

gebruik van verschillende opmaakstijlen binnen het document

Wat te doen bij het constateren van plagiaat

Als je als docent het vermoeden hebt van plagiaat (bijvoorbeeld met behulp van de Plagiaat detectie met behulp van Blackboard), is dat een reden om de betreffende student(en) daarop aan te spreken. Als je vermoeden wordt bevestigd (of blijft) moet je dit melden bij de examencommissie. Wanneer de examencommissie kwade trouw bewezen acht, zal zij overgaan tot het nemen van sancties. Dit kan gaan van een waarschuwing tot het uitsluiten van de student van tentamens voor de periode van een jaar.

Plagiaat detectie met behulp van Blackboard

Als je de studenten hun opdrachten laat inleveren via Blackboard, kun je de werkstukken automatisch laten controleren op plagiaat. Je moet dan wel de mogelijkheid om (groeps)opdrachten in te leveren, aanmaken via Ephorus Assignment:

Nadat een student zijn/haar werk heeft ingeleverd wordt het desbetreffende document door de Ephorus plagiaatserver gecontroleerd. Zodra de check voltooid is, komen de resultaten binnen Blackboard beschikbaar. Aangegeven wordt hoeveel % van de tekst elders is gevonden. Je krijgt helaas geen overzicht van alle opdrachten, maar moet dit per opdracht controleren.

Een Ephorus Assignments in Blackboard aanmaken

Stap 1.

Klik op Control Panel

Stap 2.

klik in Content Areas op Assignments

Stap 3.

Kies rechtsboven in het scherm bij het dropdown menu van Select Ephorus Assignment :

Stap 4.

Klik op de knop

Stap 5.

Type bij Assignment Information een naam

Stap 6.

Geef het Points Possible het max. aantal te behalen punten aan

Stap 7.

Type onder instructions de beschrijving van de opdracht en de datum voor deadline in

Stap 8.

Stel de gewenste Options in (zoals individuele opdracht of Groepsopdracht)

Stap 9.

Klik aan het einde op de knop

Plagiaat van ingeleverd werk in Blackboard controleren

Stap 1.

Klik op Control Panel

Stap 2.

Klik in Course Tools op “ Ephorus Assignment

Stap 3.

Selecteer de opdracht waarbij je de plagiaat wilt checken

Stap 4.

Klik achter de student van wie je het plagiaatrapport wilt bekijken op View report

Stap 5.

Bekijk het plagiaatrapport

De Ephorus plagiaat server kan de volgende bestandtypen controleren:

Microsoft Word

*.doc

Rich Text Format

*.rtf

Htm

*.htm

Html

*.html

Adobe Acrobat

*.pdf

Open Office

*.sxw

Plain Text

*.txt

Ephorus kan geen spreadsheet documenten (zoals Excel), databases structuren (zoals Access) of bestanden voor het maken van diagrammen (VISIO) op plagiaat controleren.

Andere manieren om te controleren op plagiaat

Je kunt de Ephorus-server ook buiten Blackboard om gebruiken om een paper op plagiaat te laten controleren:

Stap 1.

Browse naar http://www.ephorus.nl

Stap 2.

Klik op Geregistreerde accounts

Stap 3.

Login met Gebruikersnaam  : Docenten kunnen een Ephorus account aanvragen via BUREAU TELELEREN

Stap 4.

Klik op de knop en zoek op je eigen schijf het document dat je op plagiaat wilt laten controleren

Stap 5.

Geef het document een naam bij Titel Document

Stap 6.

Klik nu op de knop

Stap 7.

Het document wordt nu op plagiaat gecontroleerd, nadat de check klaar is kan je in de kolom Score zien hoeveel % plagiaat er in het document is gevonden.

Bronnen:

-

Berkel, H., Het opsporen van plagiaat: Twee methoden nader uitgewerkt. In : Berkel, H. & Bax, A., Toetsen in het hoger onderwijs

-

Harris. R., Anti-Plagiarism Strategies for Research Papers http://www.virtualsalt.com/antiplag.htm

ga naar overzicht job-aids