Overzicht voor en nadelen veel gebruikte toetsvormen

 

mondeling of schriftelijk tentamen: kennistoets

mondeling of schriftelijk tentamen casustoets

opdracht/

practicumopdracht

project

afstudeeropdracht/

thesis

Wat

(type leerdoel)

Niveau van vakgerichte kennis.

Vragen zijn vooral gericht op weten, begrijpen en toepassen

Probleemoplossend vermogen. Vragen zijn vooral gericht op toepassen, analyseren, synthetiseren

Probleemoplossend vermogen. Vragen zijn vooral gericht op toepassen, analyseren, synthetiseren, maar ook op procesvaardigheden

Projectmatig werkend en probleemoplossend vermogen. Criteria zijn gericht op toepassen, analyseren, synthetiseren, maar zeker ook op proces, eindproduct, professionele vaardigheden, attitude

Gehele competentieprofiel: integratie van de beroepsinhoudelijke, onderzoeks- en professionele competenties

Hoe

De kennistoets kan worden opgesplitst in drie varianten:

-

een toets met gesloten vragen

-

een toets met open vragen

-

een toets met open en gesloten vragen gecombineerd

De student wordt aan de hand van, liefst zo authentiek mogelijke probleembeschrijving, gevraagd naar een beoordeling/ oplossingen en onderbouwing van conclusie/keuzes.

De student wordt individueel of in een groep aan de hand van, liefst zo authentiek mogelijke probleembeschrijving, gevraagd naar een beoordeling/ oplossingen en onderbouwing van conclusie/keuzes

Een fictieve of authentieke vraag of opdracht van een bedrijf, organisatie of instelling die door een groep of door één student beantwoord/opgelost moet worden. Reflectie en feedback zijn essentieel voor maximaal leereffect

een complex vraagstuk uit de beroepspraktijk moet zelfstandig worden onderzocht en/of ontworpen door de student

Reflectie en feedback zijn essentieel voor maximaal leereffect

Voordelen

-

afname grootschalig toepasbaar

-

betrouwbaarheid van metingen gesloten vragen is hoog

-

validiteit van de metingen met open vragen is hoog

-

antwoordmodellen kunnen vooraf geconstrueerd

-

geschikt voor het meten van integratie kennis, vaardigheden, houding

-

door casus is uitlokken van leergedrag mogelijk

-

antwoordmodellen kunnen vooraf geconstrueerd

-

geschikt voor het meten van integratie kennis, vaardigheden, houding

-

studenten worden zich bewust van kwaliteit(scriteria)

-

geschikt voor het meten van integratie kennis, vaardigheden, houding

-

Relatie met beroepspraktijk hoog, dat spreekt veel studenten aan

-

studenten worden zich bewust van kwaliteit(scriteria)

-

student wordt uitgedaagd zelfstandig te functioneren op niveau van beginnen beroepsbeoefenaar

-

Relatie met beroepspraktijk hoog

Nadelen

-

goede organisatie van toetsafname is belangrijk

-

goede toetsvragen maken is niet gemakkelijk en vraagt om deskundigheid van de ontwikkelaar

-

validiteit van metingen met gesloten vragen is laag

-

betrouwbaarheid van metingen met open vragen is laag

-

de keuze en het schrijven van goede casuistieken is tijdrovend en kostbaar

-

de casuistieken zijn allesbepalend

-

te grote casusà risico overvragen of weinig selecterend vragen

-

te kleine casusàrisico dat probleemoplossing te simpel wordt

-

objectiviteit (betrouwbaarheid ) is soms moeilijk: afhankelijk van transparantie beoordelingscriteria, opstelling van beoordelaars, wijze waarop individuele prestatie in groepswerk worden vastgesteld

-

risico: veel aandacht voor proces en product waardoor denkproces (toepassen analyseren, inzichten) in nauw komt

-

objectiviteit (betrouwbaarheid) is soms moeilijk: afhankelijk van transparantie beoordelingscriteria, opstelling van beoordelaars, wijze waarop individuele prestatie in groepswerk worden vastgesteld

-

risico: veel aandacht voor proces en product waardoor denkproces (toepassen analyseren, inzichten) in nauw komt

-

objectiviteit is soms lastig: veel heeft te maken met het vooraf goed formuleren van opdracht en beoordelingscriteria

-

risico: veel aandacht voor proces en product waardoor denkproces (toepassen van analyseren van kennis, vaardigheden en inzichten) in het nauw komt

## ga naar overzicht job-aids